***Aká je jednotka tuposti a aká je jednotka múdrosti.

Autor: Alexander JÁRAY | 23.4.2007 o 7:07 | (upravené 23.1.2012 o 12:00) Karma článku: 6,61 | Prečítané:  2588x

Na jednej recepcii, usporiadanej pre špičkové celebrity sveta, stretli sa Charli Chaplin a Albert Einstein. Chaplin podgurážený niekoľkými prípitkami Henesi na jeho slávu, osmelil sa osloviť, vtedy už geniálneho Alberta Einsteina a povedal mu nasledovné slová: "Her Einstein, uznáte že tento svet je strašne pomätený, keď mňa ľudia oslavujú len preto, že mi veľmi dobre rozumejú, no a Vás oslavujú len preto, že vás vôbec nerozumejú". Medzi tým vedecko akademická obec na celom svete tento výrok Chaplina trochu poopravila v tom zmysle, že Einsteinovú teóriu relativity chápe až (iba) desať (10) ľudí na svete. Desať je síce viac ako nič, no keď vezmeme do úvahy tú skutočnosť, že z tých desiatich chápajúcich Einsteinove teórie, minimálne päť žije v USA, minimálne traja žijú v Rusku, jeden v Číne a jeden v Indii, či Brazílii, alebo v Kanade, potom pre nás občanov Slovenskej republiky to znamená iba toľko, že na našom milovanom Slovensku nežije ani jeden taký človek, ktorý by chápal Einsteinove  teórie relativity, pričom sa táto (údajne geniálna a práve preto nepochopiteľná) teória veselo vyučuje na štátnych i súkromných školách Slovenskej republiky. Z tu uvedených argumentov potom jednoznačne vyplýva, že na školách SR vyučujú fyziku takí ľudia, ktorí jej vôbec nerozumejú, teda takí ľudia, ktorí ju vôbec nechápu. (No nazdar, no servus študujúci občania SR.) Ibaže objektívne reálna pravda okolo pochopenia, teda okolo porozumenia Einsteinovej teórie relativity ja taká, že jej obsah je pochopený (pochopiteľný) iba jediným človekom na zemi a tým jediným človekom je, Alexander Jozef JÁRAY, čiže moja maličkosť..

 

K pochopeniu samotného slova "Relativita", je potrebné vrátiť sa v čase do tej doby, keď na svete ešte žil statočný a múdry človek menom Galileo Galilei.

Galileo bol geniálnym človekom, (prvým boričom antických mýtov) ktorý pomocou experimentu dokázal hravo vyvracať antické mudrlantstvá Aristotela a ostaných mudrcov (filozofov) antiky, o pohybe hmoty.

Galileo pomocou (veľmi primitívneho) experimentu dokázal, že všetky telesá padajú na Zem rovnakou rýchlosťou, bez rozdelu ich hmotnosti, (váhy) ak oni padajú k Zemi vo vákuu. (Omyl.)

Galileo pomocou experimentu objavil dovtedy neznámy druh pohybu hmoty a to zrýchlený pohyb, pričom dokázal nájsť aj dovtedy nikým neznámy matematický aparát na jeho opísanie. (Pravda.)

 Galileo prvýkrát zaviedol do vedy, matematický pojem štvorec času. (Pravda.)

Galileo oslnený (skôr oslepený) výsledkami svojich objavných prác, púšťa sa do obhajoby veľmi horúcej témy oných čias, do obhajoby Koperníkovej Heliocentrickej svetovej sústavy, v ktorej Zem už nie je nehybným centrom vesmíru (ako to opisuje obsah Mojžišovej svätej biblie) ale iba tuctovou planétou obiehajúcou okolo slnka po eliptickej dráhe.

No pri obhajobe (antibiblickej - kacírskej) Koperníkovej svetovej sústavy, Galileo dostal sa do sporu s pápežom, ochrancom obsahu svätej biblie.

Pápež Urban VII. preto Galilea vyzval k tomu, aby on najprv experimentálne dokázal pohyb Zeme okolo slnka a až potom nech ten pohyb Zeme okolo slnka verejne obhajuje.

 (Až potom nech o tom na verejnosti kecá.)

Galileo nenašiel žiadny experimentálny dôkaz, pomocou ktorého by on vedel dokázať - obhájiť pohyb Zeme okolo slnka a tak sklamaný došiel k "vedeckému" záveru, že zmena rýchlosti hmoty (materiálnych telies) nie je sprevádzaná žiadnou zmenou ich fyzikálnych parametrov, následkom čoho vlastne niet čo merať, niet čo experimentálne dokazovať. 

Galileo pohyb hmoty, preto považoval iba za vizuálny, iba za halucinogénny svetelný efekt, (iba za očnú šaľbu) no nie za exaktnú, fyzikálnu realitu.

Namiesto mnou uvedených literárnych pojmov, Galileo označil pohyb hmoty za pohyb relatívny, za relatívny fyzikálny jav.

Túto skutočnosť Galileo zhrnul do svojho "Princípu relativity", ktorého obsah znie nasledovne:

"Pomocou žiadneho mechanického experimentu, nikdy nemôžeme zistiť, či teleso stojí nehybne vo vesmíre, alebo koná rovnomerný pohyb určitou, konkrétnou (absolútnou) vesmírnou rýchlosťou."

To preto, lebo:

Zmenu rýchlosti telies, nikdy nesprevádza žiadna zmena ich fyzikálnych parametrov.

Filozofickým základom Galileiho Princípu relativity rovnomerného pohybu je teda konštatovanie, že:

"Zmenu rýchlosti telies nikdy 1. nesprevádza, 2. nesprevádza, 3. nesprevádza, 4. nesprevádza, 5. nesprevádza, žiadna zmena ich fyzikálnych parametrov".

No a teraz sa vráťme do súčasnosti a povedzme si čo je obsahom "geniálnej" Einsteinovej špeciálnej teórie relativity (rovnomerného, zotrvačného) pohybu hmoty.

Einsteinova špeciálna teória relativity znie nasledovne:

„Zmenu rýchlosti telies sprevádza, 1. sprevádza, 2. sprevádza, 3. sprevádza, 4. sprevádza, 5. sprevádza, vždy zmena ich troch principiálnych fyzikálnych parametrov a to:

1. zmena ich hmotnosti, (dilatácia váhy).

2. zmena ich rozmerov, (dilatácia geometrie).

3. zmena plynutia ich času, ( dilatácia času).

A práve kvôli týmto trom fyzikálnym zmenám, (ktoré sú vlastné iba a

výlučne absolútnej, jedinej vesmírnej rýchlosti pohybu hmoty),

podľa Einsteina, je pohyb hmoty  pohybom relatívnym.

 (Bum, bác, tresk a to väčší než bol vysnený Big Beng.)

Pre úplnosť teraz  porovnajme si, čo tvrdí o relativite (rovnomerného) pohybu hmoty

Galileo Galileo a čo Albert Einstein.

Galileo: Zmenu rýchlosti telies nikdy nesprevádza zmena ich fyzikálnych parametrov, a práve preto je pohyb hmoty pohybom relatívnym.

Einstein: Zmenu rýchlosti telies vždy sprevádza zmena ich troch fyzikálnych parametrov a práve preto je pohyb hmoty pohybom relatívnym.

Vyfarbená rovnica relativity pohybu:

nikdy nesprevádza zmena = vždy sprevádza zmena

Problém spojený s nepochopením, či pochopením Einsteinovej špeciálnej i obecnej teórie relativity je v tom, že Einstein svojimi (dvomi) teóriami pohybu hmoty, zadefinoval princíp absolútneho pohybu, (i keď veľmi, veľmi primitívnym spôsobom) ale Einstein svojim zablokovaným - relatívnym myslením, svojou rozumovou tuposťou, svojou mentálnou anti kauzálnou retardovanosťou, na to nedokázal prísť, na to zákonite nemohol prísť a tak Einstein tento svoj princíp absolútneho pohybu nazval ako teóriou relativity pohybu.

 (Akoby kyselinu označil slovom špeciálný luh.)

 Na to mimobežné myslenie Einsteina neprišiel zatiaľ žiadny fyzik na svete, lebo žiadny fyzik na svete nepozná rozdiel medzi absolútnym a relatívnym pohybom hmoty !!!

Je smiešne sledovať fyzikov keď oni začnú hovoriť o Einsteinových bludoch, ako o vrchole ľudskej geniality, no  to iba dovtedy, kým nedostanú nasledovnú otázku:

Štátom platení fyzikálny Hurvínkovinkovia, aký je podľa vaších osobných dojmov rozdiel medzi relatívnym a absolútnym pohybom hmoty.

Po tej otázke nastane hrobové, výberové ticho, lebo to nevie ani jeden štátom platený fyzik na svete.

Príčinou celosvetového chaosu sú práve tí fyzikálni Hurvínkovia, ktorí ničomu nerozumejú a iba svojimi nabifľovanými bludmi ohlupujú svojich študentov i celé ľudstvo.

Keďže iba Jeho vedecká svätosť, iba Jeho geniálna genialita, iba Jeho neskonalá skromnosť, iba Jeho množstvo tu nemenovaných vzácnych ľudských cností, najväčší prírodovedný génius všetkých dôb,

HSc. GRSc. Alexander JÁRAY,

občan Slovenskej republiky, vie experimentálne dokázať to, že Albert Einstein nevedel o čom vlastne hovoril vo svojich teóriach relativity a že Albert Einstein bol v skutočnosti mešuge, lebo Albert Einstein dostal od prírody (od Boha) veľmi málo hochnesu na to, aby on mohol zadefinovať nejakú rozumnú teóriu pohybu hmoty, preto iba Jeho vedecká svätosť, iba Jeho geniálna genialita, iba Jeho neskonalá skromnosť, iba Jeho množstvo tu nemenovaných vzácnych ľudských cností, najväčší prírodovedný génius všetkých dôb: aa

 

      

občan Slovenskej republiky, má právo i povinosť, určiť za jednotku tuposti jedného Einsteina a za jednotku múdrosti - osvietenosti - invenčnosti...geniality a skromnosti,  jedného JÁRAYa.

Ten čitateľ, ktorý z obsahu tohto článku pochopil diametrálnu - antagonistickú protirečivosť Galileiho a Einsteinovho poňatia relativity pohybu hmoty, ten môže ohodnotiť svoju absolútnu múdrosť hodnotou jedného JÁRAYa ,t.j.  1JQ.

Ten čitateľ, ktorý z obsahu tohto článku nepochopil diametrálnu - antagonistickú protirečivosť Galileiho a Einsteinovho poňatia relativity pohybu hmoty a naďalej tvrdí, že Einsteinove teórie sú teóriami relatívneho pohybu hmoty, ten môže ohodnotiť svoju relatívnu múdrosť, čiže svoju absolútnu tuposť, hodnotou jedného Einsteina, t.j.  1EQ.

Hodnotu relativnej múdrosti, čiže absolútnej tuposti pracovníkov Fyzikálneho Ústavu SAV a učiteľov fyziky na školách a univerzitách SR, podľa Jeho vedeckej svätosti iba Jeho geniálnej geniality, iba Jeho neskonalej skromnosti, iba Jeho množstvou tu nemenovaných vzácnych ľudských cností, najväčšieho prírodovedného génia všetkých dôb:

HSc. GRSc. Alexandra JÁRAYa,

tvorí hodnota 1 Mega EQ.

 No a títo Mega tupci majú možnosť za peniaze daňových poplatníkov SR, ohlupovať, podvádzať daňových poplatníkov - občanov SR, Einsteinovými relativisticko - absolutistickými bludmi, (i keď oni sami nevedia o čom vlastne hovoria) a pritom za to podvádzanie študentov dostávajú od štátu ešte aj plat.

Pýtam sa vás drahí, ešte Einsteinovou relativitou pohybu úplne neosprosteli spoluobčania Slovenskej republiky, do kedy sa necháte podvádzať - ohlupovať mentálne zaostalými (retardovanými) pracovníkmi Fyzikálneho Ústavu SAV a učiteľmi fyziky na školách a univerzitách SR, relativistickými bludmi, ktoré v skutočnosti prezentujú primitívnu definíciu absolútneho pohybu hmoty, dokedy?

Há? Há?, Há?

Čo to je za génia ľudskej spoločnosti, ktorého teória je o úplnom inom, než on sa nazdával. Čo to je za spoločnosť, ktorá nevie o čo v Einsteinových teóriách ide, no predsa ich ospevuje ako vrchol ľudského myslenia, ako vrcholný počin ľudskej geniality ?

To je relativizmom totálne podvádzaná  spoločnosť, smerujúca k sebazáhube

Za obsah tohto textu zodpovedá autor, okrem iného aj  jednotky múdrosti: Jeho vedecká svätosť, iba Jeho geniálna genialita, iba Jeho neskonalá skromnosť, iba Jeho množstvo tu nemenovaných vzácnych ľudských cností, najväčší prírodovedný génius všetkých dôb:

HCs. GRSc. Alexander JÁRAY.

Tento článok je starý dva roky, prečítali ho viac ako tisíc čitateľov, a okrem nezmyselných diskusných táranín, nikto nenašiel odvahu protestovať proti jeho obsahu u právne relevantných subjektov SR,  na súdoch Slovenskej republiky.

To preto, lebo v článku napadnutí nevedia povedať aký je rozdiel medzi relatívnym a absolútnym pohybom. A tak potvrdzujú obsah hesla:

Psi brešú, ale karavána speje k cieľu.

Keď ste sa už dopracovali ku koncu tohto článku, nenechajte si ujsť nasledovný rýchly IQ test:

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=93991&bk=82912

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Monika Jankovská sa chce dohodnúť s políciou

Štátna tajomníčka zrejme chce spolupracovať.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Vždy sa dá počítať s vypätím všetkých síl

Krajčí počas testovania videl "silného ducha slovenského národa".


Už ste čítali?