Fingované experimentálne dôkazy relativistickej fyziky.

Autor: Alexander JÁRAY | 9.2.2020 o 8:04 | (upravené 10.2.2020 o 8:27) Karma článku: 1,02 | Prečítané:  239x

Aby som bol vecný, musím uviesť aj to, že predmetné Newtonove tvrdenie má vraj potvrdiť tu na povrchu Zeme jedno veľmi citlivé meracie zariadenie, známe pod názvom, ako Ötvöšovo torzné kyvadlo. 

Slovo "Fingovaný" znamená: predstieraný, falošný.

Súčasná relativistická fyzika zbožne ďakuje Galieovi za to, že on zaviedol do fyziky (do tých čias nepoužívaný), nový, pokrokový, revolučný  fyzikálni inštitút a to  EXPERIMENTÁLNY DÔKAZ, čiže EXPERIMENTÁLNE PREVERENIE  pravdivosti obsahu každého fyzikálneho argumentu, každého fyzikálneho zákona.

 Galileo ale iróniou osudu (NA VÝSMECH SVETA), nevedel pomocou (ním zavedeného, pokrokového, revolučného) EXPERIMENTÁLNEHO DÔKAZU dokázať (obhájiť) pravdivosť obsahu Koperníkovho argumentu o tom, že Zem sa pohybuje okolo Slnka a nie naopak, ako to bolo v jeho dobe považované za ABSOLÚTNU pravdu o pohybe „Nebeských sfér“.

Galileo preto vo veci pohybu matérie musel urobiť (chtiac, nechtiac)  

GENERÁLNU EXPERIMENTÁLNU VÝNIMKU

 (generálny experimentálny pardón) tvrdiac pritom to, že pravdivosť Koperníkových argumentov,  NEPODLIEHAJÚ EXPERIMENTÁLNEMU DOKAZOVANIU, pretože EXPERIMENTÁLNE DOKAZOVANIE ZOTRVAČNÉHO POHYBU  matérie NIE JE MOŽNÉ a to z toho dôvodu, lebo zmenou zotrvačnej rýchlosti telies NEMENIA SA ICH (merateľné) fyzikálne vlastnosti. 

Lebo vraj v každej zotrvačnej sústave platia rovnaké fyzikálne zákony. 

Lebo vraj rôzne veľká zotrvačná rýchlosť pohybu materiálnych telies nevplýva na zmenu fyzikálnych (EXPERIMENTÁLNE MERATEĽNÝCH) vlastnosti telies.

Galileo túto  GENERÁLNU EXPERIMENTÁLNU VÝNIMKU  mohol urobiť iba za cenu ignorovania  ZÁKONA ZACHOVANIA KINETICKEJ ENERGIE.

Iróniou osudu (NA VÝSMECH SVETA), tým pádom autor EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY, Galileo Galilei splodil rýdzo

ANTI nie  EXPERIMENTÁLNU,

čiže iba  RELATIVISTICKÚ FYZIKU, presnejšie povedané iba FINGOVANÚ FYZIKU, iba Galileom účelovo vymyslenú fyziku, ktorej argumenty a parametre dajú sa vidieť iba očami, ale nedajú sa overiť vedeckým, EXPERIMENTÁLNYM SPÔSOBOM.
 

V skutočnosti Galileo stvoril iba  HÓKUS - PÓKUS - ovú fyziku,

FYZIKU OČNEJ ILÚZIE POHYBU

materiálnych telies, ktorej platnosť sa  v tme stráca.

Stručne povedané Galileo bol otcom  FINGOVANEJ FYZIKY, s jej  FINGOVANÝMI, ILUZÓRNYMI, iba vysnenými vedeckými dôkazmi, ktorými sa dá namerať iba a jedine  nulová materiálna diferenčná hodnota, presnejšie povedané, ktorými sa  

nedá namerať žiadna materiálna diferenčná hodnota.

Po Galieovi do (jeho)  FINGOVANEJ FYZIKY  vstúpil jej geniálny nasledovateľ, Izák Newton, ktorému sa pripisuje hlavne zásluha vo veci určenia podmienok potrebných k vzniku zmeny pohybového stavu matérie, telies, čiže k zmene zotrvačného pohybu matérie, telies.

Newton došiel k takému záveru, že  zmenu pohybového stavu  matérie, telies, vyvoláva (ním vymyslený, ním pomenovaný) nový fyzikálny parameter zvaný sila (F), ktorej veľkosť tvorí súčin (násobok) hmotnosti matérie (m), telies s veľkosťou ich zrýchlenia (a). 

Matematicky zápis tohto Newtonovho parametra vyzerá nasledovne.

F = m.a

Prvým a zásadný problém v spojitosti s týmto Newtonovým pohybovým parametrom spočíva v tom, že tento fyzikálny parameter nie je zadefinovaný v konkrétnom časovom intervale (t) a tým pádom nie je zadefinovaný ani v konkrétnom priestore, tým pádom pôsobí, iba a jedine v hlave Izáka Newtona.

Keby ten Newtonov parameter (podľa Newtona prírodný zákon) zvaný ako  ZÁKON SILY, bol vyjadrený v čase (t), potom by vyzeral nasledovne:

F.t = m.a.t = m.v.

A každý rozumný človek na svete musí uznať, že nemôže platiť nasledovná rovnosť:

m.a = m.v.

Z uvedeného dôvodu, Newtona nie je možné za žiadnych okolností považovať za rozumného človeka.

Keďže Newton nevedel čo je potrebné chápať pod pojmom  HMOTNOSŤ MATÉRIE, preto on nemohol vedieť ani to, že aký je rozdiel medzi zotrvačnou a gravitačnou hmotnosťou matérie

(PRETO, ŽE ON TEN ROZDIEL NIKDY NEMERAL). 

Newton preto jednoznačné nemohol vedieť ani to, či v jeho abstraktnom, mimo časovom a mimo priestorovom vzorci sily:

F = m.a

vystupuje zotrvačná hmotnosť (mz), alebo gravitačná  hmotnosť (mg). Z toho dôvodu je úplne jasné, že Newton obidve hmotnosti považoval za rovnako veľké.

No najväčší problém v spojitosti s Newtonovým  FINGOVANÝM zákonom MIMO ČASOPRIESTOROVEJ SILY (F) objavil sa až vtedy, keď Newton mal vysvetliť jeho neprajníkom to, ako môže jeho abstraktná, mimo časová, ale pritom dynamická, výlučne zrýchľujúca sila (F) pôsobiť na matériu, na telesá tak, že oni sa ani počas časového intervalu pôsobenia jeho sily (F.t) nepohnú z miesta.

Ako môže jeho výlučne dynamická, zrýchľujúca sila pôsobiť na matériu, na telesá aj vtedy, keď tá jeho zrýchľujúci sila (F = m.a) tie telesá nezrýchľuje, čiže aj vtedy keď na telesá neplatí časový interval jeho sily:

F.t = m.a.t = m.v

Podľa dostupných prameňov, Newton po tomto neblahom zistení, že jeho  ZÁKON SILY nepôsobí v čase (t) a na viac, nemá ani univerzálnu platnosť,  chcel sa okamžite obesiť. K tomu aktu však nedošlo, iba preto, lebo Newton nenašiel na to primerane silné lano.

 Počas hľadania vhodne silného lana, Newtonovi sa v hlave zrodila z ničoho nič, nasledovná spásonosná myšlienka:

Načo sa ihneď vešať, keď v tejto veci môžem postupovať podobne ako postupoval Galileo vo veci obhajoby (ale neobhájenia) pravdivosti Koperníkovho učenia. 

Stačí, podobne ako Galileo, vyhlásiť to, že medzi  nehybnosťou telies ležiacich na povrchu Zeme a ich zrýchleným pohybom vesmírnym priestorom, niet žiadny  EXPERIMENTOM MERATEĽNÝ rozdiel. 

Stačí, podobne ako Galileo, vyhlásiť to, že  zrýchlený pohyb matérie, telies je iba  očná ilúzia zrýchleného pohybu, ktorú práve preto nie je možné experimentom overiť.

Stačí vyhlásiť iba to, že tlak ktorým teleso tlačí na povrch Zeme, je rovnako veľký tlaku, ktorím by to teleso tlačilo na podlahu rakety, ktorá by sa pohybovala takým istým zrýchlením (a) ako je gravitačné zrýchlenie Zeme (g).

Stačí vyhlásiť, že teleso ktoré stojí nehybne na povrchu Zeme,  je potrebné (musí sa) považovať za teleso pohybujúce sa aj zrýchleným pohybom vesmírnym priestorom. 

Je to síce nie len totálny, ale aj korunovaný nezmysel, podobný Galileovmu nezmyslu, ale kto ho odkáže EXPERIMENTÁLNE VYVRÁTIŤ, keď to neviem ani ja sám.

Keďže nikto experimentálne nepreveroval ani Galileove pohybové bludy, prečo by sa niekomu chcelo preveriť práve tie moje. 

 A kým ten môj korunovaný nezmysel niekto eventuálne dokáže  EXPERIMENTÁLNE VYVRÁTIŤ, ja už dávno nebudem medzi živými.

Aby vec bola každému zrozumiteľná, Newton v tejto veci vyhlásil v skutočnosti iba to, že váha jedného, konkrétneho telesa,  NAMERANÁ VÁHAMI na povrchu Zeme v jej gravitačnom poli o intenzite (g = 9,81m/sec.sec), musí byť (bezpodmienečne) rovnako veľká váhe telesa, NAMERANEJ VÁHAMI na podlahe rakety, ktorá by sa pohybovala zrýchlením (a = 9,81m/sec.sec) kozmickým priestorom.

Tento Newtonov záver už znie menej nezmyselne, ako ten predchádzajúci, i keď jeho obsah je taký istý, ekvivalentný s predchádzajúcim Newtonovým záverom (nikdy experimentálne neovereným bludom).

Newton ďalej v duchu uvažoval nasledovne:

Ak sa aj nájde nejaký provokatívny jedinec, ktorý ten môj,  iba z brucha vymyslený záver odhodlá sa EXPERIMENTÁLNE PREVERIŤ a ak nameria niečo iné od toho, čo ja  iba  z brucha tvrdím, tak sa mu slušne ospravedlním. 

Ale ako poznám fyzikov, ani jedného z nich nenapadne skonštruovať mechanizmus, ktorý by vedel vytvoriť zrýchlený pohyb o hodnote (a = 9,81/sec.sec) a aby v ňom zmeral zrýchlenú, ZOTRVAČNÚ VÁHU TELIES, len preto aby ma zosmiešnil.

No a iba v tejto svojej jedinej úvahe Newton sa  na 100% nemýlil
pretože do dnešného dňa sa nenašiel nikto a to na celom svete, kto by (tu na povrchu Zeme) VÁHAMI ZMERAL váhu telesa v zrýchlenej sústave, ktorá by sa pohybovala zrýchlením (a = g = 9.81m/sec.sec).

Vo všetkých svojich ostatných úvahách sa Newton kardinálne mýlil. 

Za moju kritiku  nezdravého - chorého rozumu zamestnancov Fyzikálneho Ústavu SAV (FÚ SAV), ktorí tento Newtonov kardinálny fyzikálny, experimentom neoverený blud (o jednote nehybnosti a zrýchleného pohybu matérie v jednom čase), nie len s potleskom schvaľujú, ale ho aj vyučujú na školách a univerzitách,

dostal som sa šesťkrát (6x) pred súd, ktorý ma ale šesťkrát za tú oprávnenú kritiku oslobodil a to z jediného dôvodu, lebo mnou kritizovaní,  zdravým rozumom nedisponujúci  zamestnanci (FÚ SAV), nikdy nevedeli súdu predložiť výsledky  VÁHAMI NAMERANEJ VÁHY telies v zrýchlenej sústave (a = g),

čiže nevedeli dokázať pravdivosť  Newtonovho predpokladu (zbožného želania), že  dynamická, zrýchlená,  ZOTRVAČNÁ VÁHA telies je rovnako veľká  statickej, nehybnej  GRAVITAČNEJ VÁHE  telies.

Na veci je najzaujímavejšie to, že fyzici na celom svete Newtonove tvrdenie o tom, že zrýchlená,  ZOTRVAČNÁ VÁHA telies je rovnako veľká statickej, GRAVITAČNEJ VÁHE telies, neustále preverujú (lebo sami tomu nezmyslu neveria), nie však tu na Zemi, nie váhami v zrýchlenej sústave (a = g), ale v kozmickom priestore a to  pomocou ďalekohľadov, čiže pomocou merania veľkosti uhla ohybu svetla v okolí hmotných nebeských telies (čiernych dier), či pozorovaním posunu perihélia planéty Merkúr +.......! 

Ako sa dá z výsledkov pozorovania  kozmických výjavov určiť, zmerať veľkosť dynamickej, zrýchlenej,  ZOTRVAČNEJ VÁHY TELIES, nie je mi jasné do dnešných dní, podobne ako to nie je jasné ani súčasným fyzikom na celom svete.

Aby som bol vecný, musím uviesť aj to, že predmetné Newtonove tvrdenie má vraj potvrdiť (a vraj aj potvrdilo), dokonca tu na povrchu Zeme, jedno veľmi citlivé meracie zariadenie, známe pod názvom, ako  Ötvöšovo torzné kyvadlo

Ten veľmi citlivý prístroj sa skladá z jedného tiahla, ktoré má na obidvoch koncoch upevnené dve rovnako hmotne materiálne telesá a ktorého stred je zavesený na veľmi tenkej platinovej strune.

Ten pristroj ale ani náhodou nedokáže zmerať zrýchlenú váhu telies, preto dovolávať sa na to, že tým prístrojom bola dokázaná rovnako veľká dynamická, zrýchlená ZOTRVAČNÁ VÁHA telies, so statickou,  GRAVITAČNOU VÁHOU telies,  nemá nič polnočného ani s pravdou, ale ani so zdravým rozumom.

Ötvöšov prístroj v skutočnosti meria iba rovnováhu dvoch telies ako v gravitačnom poli Zeme, tak aj v zrýchlenej sústave. A keďže tá rovnováha dvoch telies sa zachováva aj v zrýchlenej sústave (a prečo by sa nemala zachovávať) z toho dôvodu potom fyzici celého sveta (veľmi mylne) prorokujú, že aj váha telies   mala by byť  rovnako veľká, ako v gravitačnom poli, tak aj v ekvivalentnej zrýchlenej sústave.

Tento experimentálny dôkaz jednoty nehybného stavu telies, s ich zrýchleným pohybový stavom, je rýdzo  FINGOVANÝ EXPERIMENTÁLNY DÔKAZ, ktorý je odvodený  z totálneho nepochopenia princípu fungovania  tohto prístroja, pričom jeho vysoká citlivosť na zmenu intenzity gravitačných polí (ale iba z boku), má odviesť pozornosť od neschopnosti toho prístroja  

MERAŤ ZRÝCHLENÚ VÁHU TELIES.

To, že súčasný fyzici nemajú vo svojich hlavách poriadok, jednoznačne dokazuje aj tá skutočnosť, že oni  ZRÝCHLENÚ VÁHU telies nemerajú váhami v  ZRÝCHLENEJ SÚSTAVE, (ako by sa to očakávalo od normálnych ľudí), ale pozorovaním kozmických výjavov  pomocou ďalekohľadov, z ktorých sa ale nikdy nemôžu dozvedieť to, či dynamická, zrýchlená, ZOTRVAČNÁ VÁHA telies je rovnako veľká ich statickej, GRAVITAČNEJ VÁHE.
 

Takže úlohou ľudstva číslo jeden v súčasnosti je, prinútiť štátom platených (ale na výkon ich povolania mentálne nespôsobilých) fyzikov, aby oni bez zbytočného odvrávania, prvýkrát v dejinách fyziky,  konečne už zmerali váhami  ZRÝCHLENÚ, ZOTRVAČNÚ VÁHU telies v ZRÝCHLENEJ SÚSTAVE, tu na Zemi a nie pozorovaním nebeských výjavov pomocou ďalekohľadov, ako to  robili astrológovia v tmárskom stredoveku. 

To zase preto, lebo z nebeských výjavov dajú sa odvodiť iba  FINGOVANÉ, čiže iba ILUZÓRNE EXPERIMENTÁLNE DÔKAZY.

Preto celá súčasná relativistická, ako aj klasická fyzika, ktorej argumenty sú odvodené iba z nebeských výjavov, stojí iba na  FINGOVANÝCH EXPERIMENTÁLNYCH DÔKAZOCH pravdivosti jej argumentov.

Celá súčasná relativistická, ako aj klasická fyzika je bludná  FINGOVANÁ FYZIKA  a s tým už konečne je potrebe niečo robiť.

Jedinci mentálne nespôsobilí na výkon ich edukačného povolania, nesmú ohlupovať svojimi  fingovanými dôkazmi  študujúcich občanov SR, lebo tým naplňujú skutkovú podstatu trestného činu podvodu.

Amen.

Autor článku.

Článok sa priebežne zdokonaľuje.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Trináste dôchodky prešli do druhého čítania

Pri diaľničných známkach plénum nebolo uznášaniaschopné.

AKTUALIZOVANÉ 12:34

Žena v nemocnici v Trnave nemá koronavírus, výsledky boli negatívne

Žena sa vrátila z Talianska.

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Kočner mal plán, ako s Bödörom oblafnúť Haščáka. V Markíze

Mal plán, ako získať podiel v televízii, keď ju kúpi Penta.


Už ste čítali?