Výzva k druhej, nekrvavej nežnej revolúcii.

Autor: Alexander JÁRAY | 18.12.2019 o 18:50 | (upravené 4.1.2020 o 21:39) Karma článku: 1,71 | Prečítané:  689x

Žiadame vrátiť  do súčasnej, výlučne rovnicovej, relativistickej vedy, znej úmyselne odstránený, nie rovnicový:  Zákon kauzality (+F > -F)!  

VÝZVA K DRUHEJ, NEKRVAVEJ NEŽNEJ REVOLÚCII (DNNR).

Na druhom obraze nachádzajú sa dvaja ikonickí vodcovia Nežnej revolúcie, pán Ján  BUDAJ a pán Milan KŇAŽKO.

 Aj oni sa dožili 30. výročia  NEŽNEJ REVOLÚCIE, pričom jeden z nich, pán KŇAŽKO, bol dokonca porevolučným ministrom zahraničných vecí a druhý, pán BUDAJ, je aj v súčasnosti poslancom parlamentu Slovenskej republiky.

 Pritom títo dvaja vodcovia víťaznej NEŽNEJ REVOLÚCIE, po roku 1989, nemali ŽIADNY VPLYV na jej ďalší, porevolučný priebeh (v skutočnosti na jej nekontrolovateľný samospád) a preto oni  NEUŽÍVAJÚ v spoločnosti tú patričnú autoritu, ktorá by zákonite prislúchala vodcom VÍŤAZNEJ REVOLÚCIE.

Vodcovia Nežnej revolúcie, pán Ján  BUDAJ a pán Milan KŇAŽKO v  súčasnosti.

To však nieje žiadna náhoda, či  SLOVENSKÉ ŠPECIFIKUM. V tomto prípade ide o objektívnu zákonitosť panujúcu v materiálnej prírode, lebo SKUTOČNÁ REVOLÚCIA má svoje pevné a nemenné pravidlá, má svoje VEDECKY zdôvodnené PRÍČINY a z nich plynúce VEDECKY zdôvodnené NÁSLEDKY.

To preto, lebo iba z   VEDECKY zdôvodnených PRÍČIN môžu vzísť VEDECKY zdôvodnené NÁSLEDKY a iba z takých následkov je možné odvodiť relevantné REVOLUČNE ZÁVERY, čiže aj nové  ÚSTAVNÉ ZÁKONY

O týchto pevných a nemenných  REVOLUČNÝCH zákonitostiach materiálnej prírody, títo dvaja páni (a nie len oni), v novembri 1989, ale ani v súčasnosti nemali a nemajú čo i len hmlistej predstavy.

 Preto vodcovia, ako aj účastníci  NEŽNEJ REVOLÚCIE nemohli mať a ani v súčasnosti nemajú ŽIADNY VPLYV na porevolučnú politicko - ekonomickú situáciu na Slovensku.

To zase preto, lebo (v súvislosti so vznikom a priebehom skutočnej revolúcie) krutá a nekompromisná pravda je taká, že v doterajších dejinách ľudstva,  VŠETKY MORÁLNE A SPOLOČENSKÉ ZÁKONY boli odvodené z PRÍRODNÝCH (BOŽÍCH) ZÁKONOV, pochopených na tej ktorej dobovej úrovni ľudského poznania.

Iba po poznaní nových, dosiaľ neznámych, ale objektívne existujúcich,  PRÍRODNÝCH  (BOŽÍCH) ZÁKONOV, ľudská spoločnosť menila,  DOBROVOĽNE, či  NA SILU, svoje  SPOLOČENSKÉ NORMY, ako aj  ÚSTAVNE ZÁKONY

Preto skutočnú, OBJEKTÍVNE NEVYHNUTNÚ OPODSTATNENÚ SPOLOČENSKÚ REVOLÚCIU, musí zákonito predchádzať

 REVOLUČNÝ PRÍRODNÝ - FYZIKÁLNY OBJAV

konkrétne  objav nových, doposiaľ neznámych,  vedeckým spôsobom dokázaných  

PRÍRODNÝCH (BOŽÍCH) ZÁKONOV.

  Vodcovia skutočnej revolúcie môžu sa potom bez problémov OPIERAŤ a ODVOLÁVAŤ práve na tieto nové PRÍRODNÉ (BOŽIE)  ZÁKONY, pri ich revolučnej činnosti, čiže pri PRESADZOVANÍ POKROKU, ako aj pri  ODSTRAŇOVANÍ STARÉHO, už prežitého, preto spiatočníckeho spoločenského poriadku!!!

Preto prvým a nevyhnutným krokom všetkých skutočných vodcov, ako aj radových aktérov skutočnej  REVOLÚCIE, je ich prvoradá, bezpodmienečná verejná prezentácia: 

 VEDECKÝCH DÔKAZOV MYLNÉHO OBSAHU TÝCH PRÍRODNÝCH  (BOŽÍCH) ZÁKONOV, 

z ktorých boli odvodené morálne ako aj spoločenské zákony, toho spiatočníckeho spoločenského systému, ktorý  REVOLUCIONÁRI chcú dať do súladu s NOVO OBJAVENÝMI PRÍRODNÝMI (BOŽÍMI) ZÁKONMI

Preto konkrétne prvým krokom vodcov a revolucionárov  NEŽNEJ REVOLÚCIE mala byť ich verejná prezentácia:

 VEDECKÝCH DÔKAZOV MYLNÉHO OBSAHU TÝCH  PRÍRODNÝCH (BOŽÍCH) ZÁKONOV, Z KTORÝCH BOLI ODVODENÉ ÚSTAVNÉ ZÁKONY KOMUNISTAMI RIADENEJ  ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY!!!

To sa ale do dnešných dní nestalo, lebo vodcovia ako aj radoví revolucionári  NEŽNEJ REVOLÚCIE, tie staré prekonané, ako aj tie novo objavené PRÍRODNÉ (BOŽIE)  ZÁKONY nepoznali a ani v SÚČASNOSTI ICH NEPOZNAJÚ.

V tejto súvislosti sa vynára nasledujúca, kardinálna otázka a to:

O KTORÉ PRÍRODNÉ (BOŽIE) ZÁKONY SA OPIERALI VODCOVIA A REVOLUCIONÁRI NEŽNEJ REVOLÚCIE PRI KONCIPOVANÍ ICH REVOLUČNÝCH POŽIADAVIEK?

Odpoveď je nasledovná: 

O ŽIADNE!!!

Z toho titulu, už samotné pomenovanie udalostí z novembra 1989, ako   REVOLUČNÉ je zavádzajúce, lebo revolúcia bez revolučného PRÍRODNÉHO - FYZIKÁLNEHO OBJAVU, bez poznania NOVÝCH PRÍRODNÝCH (BOŽÍCH) ZÁKONOV, nie je revolúcia, ale iba praobyčajný

MOCENSKÝ PREVRAT, iba občianska vzbura.

Odvolávajúc sa na moje, tu vyššie uvedené argumenty, môžem jednoznačne povedať, že po novembrové udalosti v roku 1989, označené ako  NEŽNÁ REVOLÚCIA, nemali nič spoločného so SKUTOČNOU REVOLÚCIOU, ako aj to že:

 NEŽNÁ REVOLÚCIA  BOLA V SKUTOČNOSTI IBA MOCENSKÝM PREVRATOM, IBA PUDOVOU OBČIANSKOU VZBUROU,

 z ktorej iróniou osudu, najúspešnejšie vyšli práve tí, ktorých mala  NEŽNÁ REVOLÚCIA zbaviť mocenského vplyvu v štáte, nakoľko ODMIETALI VZIAŤ NA VEDOMIE POKROK, čiže NOVÉ PRÍRODNÉ  (BOŽIE)  ZÁKONY.

Aby sa z  NEŽNÉHO PREVRATU stala skutočná NEŽNÁ REVOLÚCIA, je potrebné dodatočne prezentovať na verejnosti:

 VEDECKÉ DÔKAZY MYLNÉHO OBSAHU TÝCH  PRÍRODNÝCH (BOŽÍCH)  ZÁKONOV, Z KTORÝCH BOLI ODVODENÉ ÚSTAVNÉ ZÁKONY KOMUNISTAMI RIADENEJ  ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY.

To preto, lebo VEDECKÉ DÔKAZY mylného obsahu tých PRÍRODNÝCH (BOŽÍCH) ZÁKONOV, z ktorých boli odvodené ústavné zákony komunistami riadenej  ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY:

EXISTUJÚ A EXISTOVALI AJ PRED 30. ROKMI,

ibaže aj vodcami  NEŽNEJ REVOLÚCIE boli ignorované.

Historickým poslaním tejto výzvy je:

 UROBIŤ KONEČNE  Z NEŽNÉHO PREVRATU, Z PUDOVEJ OBČIANSKEJ VZBURY, SKUTOČNÚ VEDECKY PODLOŽNÚ REVOLÚCIU.

Svoje vyššie uvedené argumenty opieram o nasledovné vedecké, ako aj historické fakty.

Pád  ABSOLUTISTICKÝCH MONARCHIÍ a nástup OSVIETENSTVA privodil KOPERNÍKOV revolučný prírodný - fyzikálny a to objav HELIOCENTRICKEJ SVETOVEJ SÚSTAVY, čiže:

OBJAV POHYBU ZEME OKOLO SLNKA

Ten objav búral 2000 rokov všeobecne uznávanú  ARISTOTELOVU GEOCENTRICKÚ SÚSTAVU, v ktorej slnko obiehalo okolo nehybnej Zeme. Bez toho objavu nebola by ani 

VEĽKÁ, BURŽOÁZNA DEMOKRATICKÁ, FRANCÚZSKA REVOLÚCIA. 

Komunistickú, čiže  VEĽKÚ OKTÓBROVÚ SOCIALISTICKÚ REVOLÚCIU (VOSR) v roku 1917, predchádzala 

„OBJAVNÁ“ EINSTEINOVA VŠEOBECNÁ TEÓRIA RELATIVITY (VTR), 

ktorá bola zverejnená v roku 1916 a ktorá „OBJAVNÝM“ spôsobom pojednáva o tom, že  NEHYBNÝ STAV telies na povrchu Zeme, JE TOTOŽNÝ S NEHYBNÝM STAVOM telies ležiacich nehybne na podlahe rakety, ktorá sa pohybuje zrýchlením (a), ktoré je identické (úplne rovnaké) s gravitačným zrýchlením Zeme (g). 

(a = g = 10m/sec.sec)

Z EINSTEINOVEJ (VTR) plynie taký „ANTI LOGICKÝ“ záver, že z vedeckého hľadiska neexistuje žiadna experimentálne dokázateľná diferencia, že neexistuje žiadny prístrojmi merateľný rozdiel medzi NEHYBNOSŤOU matérie a jej ZRÝCHLENÝM POHYBOM a preto: 

ROVNOMERNÝ POHYB + ZRÝCHLENÝ POHYB +  NEHYBNOSŤ MATÉRIE, +......,

 podľa  EINSTEINOVEJ (VTR), je  

JEDNO a TO ISTÉ.  

Z tejto vedeckej jednoty  nehybnosti, rovnomernéhozrýchleného pohybu matérie, ľavicoví filozofi odvodili ten, pre nich  „OBJAVNÝ“, revolučný  záver, že keď:

PRÍRODNÉ (BOŽIE)  ZÁKONY SÚ RELATIVISTICKÉ, 

keď sú typu: 

JEDNO JE TO ISTÉ AKO DRUHÉ,

 potom v  RELATIVISTICKEJ PRÍRODE nemôže existovať rozdiel ani medzi VZDELANÝM a NEVZDELANÝM človekom, ale ani medzi MUŽOM ŽENOU, preto a ani medzi DOBROM ZLOM, čiže ani medzi

BOHOM  a  DIABLOM

Tento akže  „OBJAVNÝ“, vedecký, revolučný záver, plynúci z obsahu  EINSTEINOVEJ VŠEOBECNEJ TEÓRIE RELATIVITY (VTR), ruskí BOĽŠEVICI vedení V. I. Leninom, pochopili ako 

POVEL K ZAČATIU ICH VEĽKEJ SOCIALISTICKEJ OKTÓBROVEJ REVOLÚCII (VOSR)

 a k následnému vybudovaniu porevolučnej,  

VEDECKO KOMUNISTICKEJ, 

rovnicovej, bez rozdielnej,

BEZ TRIEDNEJ SPOLOČNOSTI. 

Pritom ideológia  VEDECKÉHO KOMUNIZMU je aj dnes veľmi živá a aj ospravedlniteľná, lebo má oporu v celosvetovou vedou uznávanej, “OBJAVNEJ“, revolučnej  EINSTEINOVEJ VŠEOBECNEJ TEÓRII RELATIVITY (VTR) a práve preto jedna z kľúčových požiadaviek vodcov NEŽNEJ REVOLÚCIE, čiže:

 ZÁKAZ KOMUNISTICKEJ STRANY,
BEZ VEDECKÉHO DÔKAZU BLUDNÉHO OBSAHU “OBJAVNEJ“ EINSTEINOVEJ (VTR)
,

 bola a aj v súčasnosti je logický, ako aj praktický  

NEZMYSELNÁ POŽIADAVKA,

podobná ako aj táto požiadavka,

 ktoré vypovedajú o politickom diletantstve autorov tých požiadaviek. 

Aj o tejto zákonitosti relevantnej - skutočnej revolúcie, vodcovia  NEŽNEJ REVOLÚCIE, ale ani ostatní radoví revolucionári NEŽNEJ REVOLÚCIE nemali ani HMLISTEJ PREDSTAVY.

 Z tohto dôvodu  NEŽNÁ REVOLÚCIA (v skutočnosti iba MOCENSKÝ PREVRAT), sa im ZÁKONITO VYMKLA Z RÚK a následne padla do rúk (ako mana z neba) hospodárskej, kriminálnej, ako aj politickej mafii, KTORÁ MIMOCHODOM TAKTIEŽ AKCEPTUJE, podobne AKO KOMUNISTI, pravdivosť obsahu:

 „OBJAVNEJ“ EINSTEINOVEJ (VTR). 

V súčasnosti,  ĽAVICOVÍ LIBERÁLI uvádzajú do každodennej praxe „VEDECKÝ“ obsah EINSTEINOVEJ (VTR) tým spôsobom, že oni koordinovanými, celosvetovými pouličnými nepokojmi domáhajú sa, 

UZÁKONENÉHO ZRUŠENIA VŠETKÝCH MOŽNÝCH ĽUDSKÝCH ROZDIELOV, 

preto aj rozdielu medzi pohlavím ľudí a tým pádom nasilu pretláčajú nie len beztriednu a bezpohlavnú spoločnosť, ale na viac aj bez národnú, čiže  ČALAMÁDOVÚ ĽUDSKÚ SPOLOČNOSŤ

A túto svoju SPOLOČENSKY ROZVRATNÚ ČINNOSŤ môžu beztrestne vykonávať iba preto, lebo sa odvolávajú na „VEDECKÝ“ obsah EINSTEINOVEJ (VTR), ktorá sa vyučuje na všetkých školách a univerzitách sveta, AKO PRAVDIVÁ PRÍRODNÁ TEÓRIA, i keď jej bludný obsah dá sa vedeckým spôsobom, čiže

EXPERIMENTÁLNE JEDNOZNAČNE DOKÁZAŤ!!! 

Preto za vznik a existenciu predošlého  KOMUNISTICKÉHO SYSTÉMU, ako aj za súčasný svetový chaos, vyvolávaný ĽAVICOVÝMI LIBERÁLMI,

 V PRVOM RADE ZODPOVEDAJÚ RELATIVISTICKÍ VEDCI

ktorí tvrdili v roku 1989 a ktorí tvrdia aj v roku 2019 to, že  EINSTEINOVA (VTR) je nie len geniálna, ale aj  PRAVDIVÁ TEÓRIA PRÍRODY.

Kvôli tomuto tvrdeniu vedcov, súčasní politici nemôžu urobiť nič zásadného proti celosvetovému

ĽAVICOVO LIBERÁLNEMU SPOLOČENSKÉMU CHAOSU,

 môžu sa naň iba z diaľky trápne prizerať. 

VŠETKO ZLO NA TOMTO SVETE PRAMENÍ Z RELATIVISTICKEJ VEDY, KTORÁ

VYHLASUJE ZA PRAVDU PRÍRODY, OKREM INÉHO, AJ BLUDNÝ OBSAH EINSTEINOVEJ VŠEOBECNEJ TEÓRIE  RELATIVITY (VTR)

pričom s  BEZOČIVOU DRZOSŤOU ODMIETA vziať na vedomie

 EXPERIMENTÁLNE DÔKAZY JEJ BLUDNÝCH ZÁVEROV.

No napriek tomu, paradoxne, celosvetová  POZITÍVNA SPOLOČENSKÁ ZMENA môže vzísť, iba a jedine z vedecko akademickej obce (na Slovensku zo SAV) a to až potom, keď ona konečne a pritom prvýkrát v dejinách fyziky začne akceptovať a následne AJ PREVEROVAŤ tie experimentálne dôkazy, 

KTORÉ JEDNOZNAČNE DOKAZUJÚ TOTÁLNE NEZMYSELNÝ OBSAH, AKO GALILEIHO, TAK AJ EINSTEINOVEJ RELATIVITY POHYBU MATÉRIE. 

Ibaže k tomu revolučnému počinu je potrebne (rovnicovou paradigmou ovplyvnenú - degenerovanú) vedecko akademickú obec (na Slovensku zamestnancov SAV),

 NÁSILÍM PRINÚTIŤ!!! 

(Podľa hesla: Múdremu poraď, hlupáka postrč.)

To preto, lebo vedecko akademická obec (na Slovensku zamestnanci SAV), už viac ako 30 rokov a na viac aj s bezočivou drzosťou 

TO ODMIETA DOBROVOĽNE UROBIŤ. 

K vytvoreniu revolučného celospoločenského nátlaku, na bezočivo drzú vedecko akademickú obec, má poslúžiť práve 

SILA DRUHEJ NEKRVAVEJ NEŽNEJ REVOLÚCIE (DNNR).

Vodcovia a Aktéri - revolucionári  DRUHEJ NEKRVAVEJ NEŽNEJ REVOLÚCIE (DNNR), nemusia urobiť nič zvláštneho, nemusia bojovať so zbraňou v rukách, nemusia sa ZOSMIEŠŇOVAŤ ŠTRNGANÍM KĽÚČIKMI

na námestiach, stačí iba to, aby oni 

VYVINULI TAKÝ CELOSPOLOČENSKÝ NÁTLAK 

na bezočivo drzú vedecko akademickú obec (na Slovensku zamestnanú v SAV), ktorý ju nakoniec prinúti bez odvrávania

 PREVERIŤ EXPERIMENTÁLNE DÔKAZY

 GALILEOVÝCH, ako aj EINSTEINOVYCH relativistických bludov a následne

AKCEPTOVAŤ VO VEDE AJ NIE ROVNICOVÝ PRÍRODNÝ ZÁKON,

ZÁKON KAUZALITY,

(+F > -F)

 ktorého existenciu v prírode, relativistická veda vytrvalo ignoruje, vytrvalo odmieta vziať ho na vedomie tým, že

 VŠETKY PRÍRODNÉ ZÁKONY OPISUJE VÝLUČNE ROVNICAMI.

(+F -F)

TO PRETO, LEBO PROKURATÚRA, POLÍCIA, AKO AJ SÚDY, TEN PRÍKAZ ODMIETAJÚ VYDAŤ.  

Preto jediná, jednoduchá, každému človeku na Zemi zrozumiteľná  požiadavka  DRUHEJ NEKRVAVEJ NEŽNEJ REVOLÚCIE (DNNR) znie nasledovne:

 ŽIADAME VRÁTIŤ 

DO SÚČASNEJ, VÝLUČNE ROVNICOVEJ, VÝLUČNE RELATIVISTICKEJ VEDY,

znej úmyselne odstránený, nie rovnicový: 

ZÁKON KAUZALITY

(+F -F)! 

Pravý obsah  Zákona kauzality  jednoznačne znázorňuje časovo omeškaná (nie rovnicová, nie súčasná) reakcia Osla na úder Slona.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zákon kauzality

Tento rýdzo kauzálny, preto  časovo omeškaný efekt, vzniku Následku (reakcie osla) na podnet Príčiny (akcie slona), relativizmom pohybu zaslepená, dogmatická vedecko akademická obec,  

NIE JE SCHOPNÁ VIDIEŤ 

a preto ho odmieta akceptovať vo fyzike. Z tohto dôvodu je potrebné súčasnú relativistickú, dogmatickú, výlučne  ROVNICOVÚ vedecko akademickú obec, čím skôr (a to aj nasilu)

ODDEBILIZOVAŤ!

ZÁKON KAUZALITY relativistickí vedeckí pomätenci úmyselne vyhodili z fyziky preto, lebo ak by ZÁKON KAUZALITY vo vede nechali, nemohla by vzniknúť relativistická fyzika s je bludnými, výlučne ROVNICOVÝMI, výlučne relativistickými, ANTI PRÍRODNÝMI NEZMYSLAMI, (napríklad ohnutým časom) ktoré aplikované v praxi viedli k vzniku KOMUNISTICKÉHO spoločenského zriadenia.

Po slávnostnom akte uvedenia  ZÁKONA KAUZALITY späť do výlučne ROVNICOVEJ,  výlučne relativistickej (bludy šíriacej) vedy, následne  zmení sa CHARTA ĽUDSKÝCH PRÁV (bez akýchkoľvek povinností) ako aj ÚSTAVNÉ ZÁKONY a to ako na Slovensku, tak aj na celom svete.

A až to bude jednoznačným dôkazom triumfálneho víťazstva 

NEŽNEJ REVOLÚCIE.

Stručný obsah tejto výzvy.

1. Reálne spoločenské zákony sú zákonito odvodene z prírodných (božích) zákonov.

2. Z mylných prírodných (božích) zákonov, môžu byť odvodené iba mylné spoločenské zákony.

3. Pravdivosť či mylnosť prírodných (božích) zákonov, dokazuje sa výlučne vedeckou metódou čiže experimentálnymi dôkazmi.

4. Keď súdobá, dogmatická výlučne rovnicová veda odmieta vziať na vedomie experimentálne dôkazy jej mylných prírodných (božích) zákonov, potom je potrebné ju silou spoločnosti prinúťiť k tomu, aby tie experimentálne dôkazy vzala láskavo na vedomie.

Vedecké dôkazy mylného obsahu tých  prírodných (božích) zákonov, z ktorých boli odvodené ústavné zákony komunistami riadenej Československej socialistickej republiky, ktoré  bezočivo drzá, anti kauzálna, dogmatická, výlučne rovnicová vedecko akademická obec s bezočivou drzosťou ignoruje preveriť, nachádzajú sa na tejto web adrese:

https://jaray.blog.sme.sk/c/522876/experimentalne-dokazy-omylov-galilea-a-einsteina.html

Autor výzvy pred 30. rokmi.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Opatrne s tou demisiou

Matovič zasa siahol po atómovom kufríku.

Autorská strana Samuela Marca

Privítajte Petra Pellegriniho, náhradného človeka (píše Samo Marec)

Môžete Pellegriniho vyhnať zo Smeru, ale nemôžete Smer vyhnať z Pellegriniho.


Už ste čítali?