Dnes je medzinárodný deň vedy.

Autor: Alexander JÁRAY | 10.11.2019 o 16:57 | (upravené 29.11.2019 o 20:31) Karma článku: 2,03 | Prečítané:  657x

Vzhľadom na to, že portál  veda.sme.sk  pojednáva o vede, považujem si za povinnosť na tomto portáli uviesť, že dnes (10. 11. 2019) je Svetový deň vedy.

Pri tejto príležitosti musím poukázať na  mentálnu neschopnosť súčasnej vedy (fyziky) vidieť javy a zákonitosti materiálnej prírody tak, ako sa oni prejavujú v skutočnosti, ako aj na jej neschopnosť odvodiť z nižšie uvedených  dynamických pohybov OSLA a SLONA, Kauzálne, preto  časovo omeškané Reakcie  OSLA na   Akcie SLONA.   

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zákon kauzality

 Exaktným dôkazom  mentálnej neschopnosti  súčasnej vedy je aj jej nezmyselné tvrdenie, obsahom Tretieho Newtonovho zákona, Zákona Akcie a  Reakcie  (+F = - F), že na Akcie SLONA (+F), OSOL reaguje (-F) naraz, čiže  v jednom čase (t). 

Obsah najdôležitejšieho zákona prírody (bez ktorého nie je možná žiadna zmena v materiálnej prírode),

Zákona kauzality

najhodnovernejšie vyjadruje tento,  nie rovnicový, preto kauzálny, dynamický proces  medzi OSLOM  a  SLONOM.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zákon kauzality

V ňom je jasne a exaktne znázornený 

ČASOVÝ POSUN  

Následkov - Reakcií  (kopancovOSLA, na  Príčiny - Akcie (údery)  SLONA.

Ktorý ale súčasná veda nedokáže vidieť - nevidí!!!

To preto, lebo ten   kauzálny, časový posun, odporuje obsahu 3. Newtonovmu zákonu pohybu, "Zákonu Akcie a Reakcie", ktorý v rozpore s objektívnou realitou tvrdí to, že  Akcie (údery slona na hlavu osla) a  Reakcie (kopance osla do slona)   vznikajú a zanikajú naraz, v jednom čase (t) a  sú vždy, v jednom čase (t), rovnako veľké.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zákon kauzality

(Ktorá z tých dvoch, podľa relativistických fyzikov  identických, preto súčasne rovnako veľkých síl je silou  Akcie  a ktorá silou Reakcie, to sa podľa relativistických fyzikov zo SAV určuje,  hádzaním päťdesiat centovou mincou, presne tak ako v kvantovej fyzike.)

V tejto súvislosti musím poznamenať to, že súčasná veda (vedecko akademická obec) okrem jej neschopnosti reflektovať, vziať na vedomie obsah  Zákona kauzality, ona na viac a s bezočivou drzosťou, ktorá plynie s jej  geneticky nedostatočných parametrov na reálne  pochopenie fyziky, dogmaticky ignoruje (odhodlane, pudovo, inštinktívne odmieta) vziať na vedomie, aj tu zobrazený  dynamicky proces  medzi OSLOM a SLONOM, ktorý prebieha  s časovým omeškaním Následku na  Príčinu a to výlučne iba podľa:

nie rovnicového ()

ZÁKONA KAUZALITY

(+F > -F),

keď ona okrem iných fyzikálnych nezmyslov,  slovami Izáka Newtona tvrdí (vyučuje) aj tento totálny, rovnicový fyzikálny nezmysel, že:

"Pohyb Mesiaca  rovnomernou, zotrvačnou,  stálou rýchlosťou (v) po kružnicovéj dráhe okolo  Zeme, je taký istý pohyb, ako pohyb jablka, ktoré  PADÁ (a  DOPADNE) zo stromu na povrch  Zeme, so zrýchleným pohybom (a)." 

Čiže keď  tvrdí, že  obiehanie jablka okolo Zeme rovnomernou rýchlosťou (v)  a  pád jablka na Zem zrýchleným pohybom (a),  riadi sa jednou a tá istou  ROVNICOU  Newtonovho  Gravitačného zákona.

Keď tvrdí, že rovnomerná rýchlosť (v), je to isté ako rovnomerné zrýchlenie (a)!!!

(v) = (a) 

Pre lepšie pochopenie predmetnej,  super nezmyselnej vedeckej ekvivalencie, čiže syntetickej zmesi  padania a  ne padania jabĺk na povrch Zeme, uvádzam nasledujúce exaktné argumenty, prečo tieto Newtonove fyzikálne výroky sú evidentné   super bludy.

Keby jablko obiehalo Zem po kružnici rovnomerným, konštantným, zotrvačným pohybom (v = C), ako to robí  Mesiac a práve preto by 

 NIKDY NEPADLO NA ZEM,

tak podľa súčasnej, anti kauzálnej (výlučne rovnicovej) vedy, to jablko by sa pohybovalo tak isto ako to jablko, ktoré zo stromu padá a aj  

DOPADNE NA ZEM

nie rovnomerným, ale  zrýchleným  pohybom (a). 

Podľa súčasnej vedy,  

DOPAD jablka na povrch Zeme 

zrýchleným pohybom (a), je to isté, ako  obiehanie jablka rovnomernou rýchlosťou (v) okolo Zeme po kružnicovej dráhe, čiže ako 

NE DOPAD jablka na povrch Zeme.

Dôvodom  pomätenia mysle súčasnej vedecko akademickej obce, ktorá tento super fyzikálny blud nielenže obdivuje, ale ho aj s radosťou šíri,  vyučuje, je jej neschopnosť logicky myslieť, čiže iba jej slepá viera v pravdivosť  bludných Newtonových zákonov  pohybu matérie.

Pritom obsah Tretieho Newtonovho zákona,  Zákona Akcie a Reakcie, ktorý je vyjadrený (ako ináč, iba) rovnicou 

(+F = -F),

doslova a do písmena  ignoruje najzákladnejší zákon prírody a to

nie rovnicový Zákon kauzality,

(+F > -F),

ktorý polopatistický hovorí o tom, že na  časový impulz  Príčiny (+F.t), čiže na  časový impulz sily Akcie, môže vzniknúť (akákoľvek) Reakcia (-F.t), čiže (akýkoľvek)  Následok, iba s

časovým omeškaním,

teda nikdy nie naraz,  nikdy nie v jednom čase (t), ako to veľmi mylne plynie z obsahu, ako aj  z rovnice tretieho Newtonovho zákona pohybu:

(+F = -F).

Nízka (iba rovnicová = relativistická) mentálna úroveň Izáka Newtona, znemožnila mu  spoznať  tú prírodnú objektívnu realitu, že v prírode pôsobia  dva (diametrálne, až antagonisticky) odlišné druhy silových interakcií

Prvou silovou interakciou je STATICKÁ (rovnicová) silová interakcia, ktorá  nepodlieha Zákonu kauzality. 

Druhou silovou interakciou je  DYNAMICKÁ (nie rovnicová) silová interakcia, ktorá  podlieha Zákonu kauzality

STATICKÁ silová interakcia vzniká iba medzi telesami, ktoré majú už pred ich vstupom do vzájomnej silovej interakcii (absolútne)  rovnako veľkú hybnosť a preto v takej silovej interakcii nemôže dôjsť prechodu  kinetickej energie z jedného telesa na druhé teleso.

STATICKÁ silová interakcia dá sa vyjadriť iba rovnicou:

(+F = -F)

DYNAMICKÁ silová interakcia vzniká iba medzi telesami, ktoré pred ich vstupom do vzájomnej silovej interakcii majú (absolútnerôzne veľkú hybnosť a práve preto môže dôjsť prechodu   kinetickej energie z  telesa ktoré má väčšiu hybnosť, na teleso ktoré má menšiu hybnosť, ale až za určitý, nie nulový,  kauzálny čas (t), nie okamžite, nie nekonečne veľkou rýchlosťou.

 DYNAMICKÁ  silová interakcia dá sa vyjadriť iba nerovnosťou:

(+F > -F)

Keďže Newton svojím  nedostatočným mentálnym vybavením na pochopenie objektívnej reality materiálnej prírody (fyziky), za celý svoj život nedokázal pochopiť  to, že  v prírode pôsobia dva diametrálne odlišne druhy  silových interakcií, preto on tie dve (diametrálne odlišne,  objektívne existujúce) silové interakcie, vo svojej  hlave zmiešal dokopy (zrelativizoval ich) a tým pádom vytvoril čalamádovú - relativistickú fyziku, v ktorej  statika je to isté čo  dynamika.

V ktorej  rovnica je to isté, ako  nerovnosť.

V ktorej rovnomerná rýchlosť (v) je to isté, ako zrýchlenie (a).

V tej Newtonovskej,  čalamádovej, čiže v  anti kauzálnej, relativistickej fyzike, aj dopad telies so  zrýchleným pohybom (a) na povrch Zeme je to isté, ako pohyb telies  rovnomernou rýchlosťou (v) okolo Zeme po kružniciovej dráhe, čiže ako ich ne dopad na povrch Zeme.  

To že na fyziku  mentálne nedostatočne vybavený  Newton splodil fyzikálne bludy, ktoré ignorujú  Zákon kauzality, je jedna vec. 

Druhou vecou je to, že on tými svojimi  anti kauzálnymi bludmi osprostel všetky generácie fyzikov, ktorí prišli na svet po ňom, ktorí práve preto aj dnes (10. 11. 2019.) vo  Svetový deň vedy, jasajú nad genialitou (aj) toho fyzikálneho bludu, ktorý tvrdí, že  dopad jablka zo stromu na Zem riadi sa tou istou (jedinou Newtonovou) silovou interakciou, akou sa riadi aj to   jablko, ktoré obieha okolo Zeme rovnomernou rýchlosťou po kružnici a preto nedopadne na Zem.

Preto ja dnes (10. 11. 2019.) v  Svetový deň vedy, musím konštatovať, že súčasnú  fyzikálnu vedu tvoria samí "debili", čiže jedinci ktorí sú mentálne neschopní rozlíšiť ani len  dopad telies na Zem, od ich  ne dopadu na Zem, ale ani mechanizmus  STATICKEJ silovej interakcii od mechanizmu DYNAMICKEJ silovej interakcie.

Preto ja dnes (10. 11. 2019.) v  Svetový deň vedy, musím konštatovať aj to, že súčasnú vedu tvoria samí "debili", čiže jedinci ktorí iba biologickým reflexom, na viac s bezočivou drzosťou  (bez vedeckých argumentov), odmietajú akceptovať (odmietajú používať) vo fyzike, aj  NIE ROVNICOVÝ

Zákon kauzality,

(+F > -F)

tým že všetky prírodné zákony (ako rozumu zbavení)  vyjadrujú iba  ROVNICAMI.

(+F = -F)

 Tým že ich myslenie ovplyvňuje (degeneruje) rovnicový ošiaľ, čiže Newtonova

 ROVNICOVÁ PARADIGMA. 

Skutočný dňom vedy bude až ten deň, v ktorom sa v učebniciach fyziky konečne objavia aj nie rovnicové – Kauzálne zákony prírody.

Do toho dňa budú študujúci občania naďalej podvádzaní, klamaní  výlučne  anti kauzálnymi,  výlučne rovnicovými fyzikálnymi bludármi –  relativistickými "debilmi" typu Galileo, Newton, Einstein + zamestnancami FÚ SAV, ako aj učiteľmi fyziky ...! 

Pričom študujúci občania  budú musieť naďalej povinne akceptovať za  fyzikálnu pravdu aj ten  debilizmus, čiže ten logický nezmysel, že  

dopad

telies na povrch Zeme je to isté, ako

ne dopad

telies na povrch Zeme.

K tomuto článku organicky naväzuje nasledujúci článok:

https://jaray.blog.sme.sk/c/520006/moj-prispevok-k-30-vyrociu-neznej-revolucie.html

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Opatrne s tou demisiou

Matovič zasa siahol po atómovom kufríku.

Autorská strana Samuela Marca

Privítajte Petra Pellegriniho, náhradného človeka (píše Samo Marec)

Môžete Pellegriniho vyhnať zo Smeru, ale nemôžete Smer vyhnať z Pellegriniho.


Už ste čítali?