FYZIKÁLNE HERÉZY (BLUDY) II.

Autor: Alexander JÁRAY | 8.7.2019 o 14:14 | (upravené 13.7.2019 o 8:23) Karma článku: 1,22 | Prečítané:  385x

 Viera ľudstva v abstraktnú čiže v nehmotnú, preto  neidentifikovanú entitu - príčinu (viera v Boha), vznikla v ľudskej spoločnosti preto, lebo vo väčšine ľudí vznikali a aj v súčasnosti vznikajú morálne, ako aj mnohé iné ......

FYZIKÁLNE HERÉZY (BLUDY) II.

Polohová (potenciálna) Energia (Ep).

Viera ľudstva v abstraktnú čiže v nehmotnú, preto vedeckým spôsobom, experimentom neidentifikovanú, z vedeckého pohľadu neexistujúcu entitu - príčinu (viera v Boha), vznikla v ľudskej spoločnosti preto, lebo v mnohých ľuďoch vznikali a aj v súčasnosti vznikajú morálne, ako aj mnohé iné duchovné indície, duševné poryvy, efekty (napríklad aj hlas svedomia), niekedy aj zjavenia, inokedy až zázraky, či uskutočnené sny, ktoré fyzika a s ňou celá prírodoveda nikdy nevedela a ani v súčasnosti nevie vysvetliť.

Nehovoriac o tom, že sa o to ani nesnaží.

Veď predsa počtom viac miliardové ľudstvo nemôže byť natoľko hlúpe, aby si nechalo bez odporu nanútiť vieru v abstraktnú, nehmotnú, experimentom  neidentifikovateľnú, preto objektívne neexistujúcu príčinu (iba vieru v Boha),

keby tá neznáma, abstraktná, príčina v nich osobne nevyvolávala žiadne morálne, ako aj mnohé iné, (objektívne existujúce) následky.

I keď by sa zdalo,

že materialistická veda, (konkrétne fyzika), ktorá z princípu ignoruje duševné impulzy u ľudí, ktorá ignoruje filozofovanie (kritické myslenie) vo fyzike, je ušetrená od akejkoľvek formy abstraktnej viery a preto nemusí mať vieru v existenciu experimentálne nedokázateľnej entity - príčiny,

(nemusí veriť v žiadneho Boha), ktorá by dokázala vyvolávať vedeckým spôsobom nevysvetliteľné, ale pritom objektívne existujúce fyzikálne následky, tak v takom prípade  to zdanie je veľkým omylom.

Pravda je ale diametrálne iná, preto až opačná.  

Aj vo fyzike existujú mnohé také prírodné javy, čiže následky,  ktoré fyzika nevie do dnešných dní vysvetliť  vedeckým spôsobom, čiže pomocou experimentu,

preto  aj fyzika je nútená  iba predpokladať,  iba veriť  v existenciu abstraktnej, bez hmotnej, preto experimentom nedokázateľnej príčiny tých nevysvetlených prírodných javov.

Aby sa fyzici (iba formálne) odlíšili od veriacich v humanitného Boha, rozhodli sa nimi nevysvetliteľné prírodné javy, pripisovať ešte abstraktnejšej entite, ktorú si sami vytvorili, ako náhradu za humanitného Boha a ktorú nazvali (nazývajú):

"Energia". 

"Energia" je v skutočnosti slovné označenie pre  fyzikálneho, vedeckého Boha, ktorý ale nemá ani ľudskú, ani žiadnu inú materiálnu podobu.

Zato má farbu.

Fyzika a s ňou aj všetci fyzici na svete nevedia vysvetliť okrem iného ani to,

prečo sa vesmír rozpína,

preto sú nútení (slepo, dogmaticky) veriť tomu, že pre nich, tou nevysvetliteľnou, záhadnou, experimentom nedokázateľnou príčinu rozpínania sa vesmíru, je:(fyzikálny, vedecký Boh  menom)

"Energia". 

Tá vedecky, čiže experimentálne nedokázaná (božská) "Energia", dostala od fyzikov dokonca aj farbu a to „tmavú farbu“, preto ju nazývajú ako:

Tmavá Energia“. 

obrazek

Keďže fyzika nedokáže experimentálne overiť mechanizmus fungovania jej umelo zlátanéj fyzikálnej kategórie "Energia", čiže jej viery v náhradného (substitučného) afyzikálneho, vedeckého Boha, tak sa pokúša opísať fungovanie „Energie“ aspoň pomocou ňou vytvoreného (super nelogického) abstraktného (veľmi hlúpeho)  mimo časového  matematického aparátu. 

Keďže všetky experimentálne nedokázané tvrdenia, preto aj experimentálne nedokázané tvrdenia fyziky,

sú a aj zákonito musia byť totožné iba s herézami (bludmi),

preto aj matematický aparát abstraktného, mimo časového fyzikálneho bludu "Energia", čiže matematický aparát viery fyzikov vo všemocnú, až božskú "Energiu", je a aj musí byť zákonito iba bludnou, heretickou matematickou rovnicou.

A keďže nikto z fyzikov na svete nevie vedeckým spôsobom, čiže experimentálne dokázať, čo to je tá ich abstraktná, všemocná, až božská „Energia“, preto každý jeden fyzik na svete musí otrocky súhlasiť aspoň s bludným, heretickým, (veľmi hlúpym) mimo časovým matematickým aparátom "Energie", pretože ani jeden fyzik na svete nevie vo veci dôkazu existencie „Energie“ nič múdrejšieho vymyslieť.

Tak sa stalo, že totálny fyzikálny blud, že totálny fyzikálny nezmysel, zvaný „Energia“, bol a aj v súčasnosti je fyzikmi svorne akceptovaný, za nespochybniteľnú realitu pôsobiacu v materiálnej prírode a to podľa nimi vytvorenej univerzálnej matematickej rovnice "Energie":

E = m.c.c

Z uvedeného dôvodu nikoho z fyzikov ani vo sne nenapadlo (nenapadá), aby sa lepšie pozrel na nezmyselnú logiku samotného  mimo časového matematického aparátu, ktorým fyzika pokúša sa opísať experimentom neoverený fyzikálny blud zvaný:

Energia“.

Vďaka tejto neblahej fyzikálno - matematickej realite, dá sa dnes veľmi ľahko odhaliť nízka mentálna (rozumová) úroveň fyzikov, ktorí iba pudovo, čiže iba biologickým reflexom, (mimo logiky zdravého rozumu) sú nútení obhajovať aj mimo časový matematický aparát, nimi experimentom neovereného, experimentom neoveriteľného,  objektívne neexistujúceho  fyzikálneho fetišu, fyzikálnej viery, zvanej všemocná, až božská:

Energia“.

obrazek

V článku  FYZIKÁLNE HERÉZY (BLUDY) I.

opísal som spôsob akým (mentálne narušení) fyzici, odvodzujú mechanizmus, ako aj veľkosť hodnoty ich, ako logického, tak aj fyzikálneho nezmyslu, zvaného „Kinetická Energia“ (Ek) a to konkrétne z posúvania telesa, napríklad o hmotnosti:

(m = 1kg), 

po dráhe:

(s = 5m),

zrýchlením:

(a = 10m/sec.sec)

ktorého hodnotu (nevedno z akého dôvodu) určili ako hodnotu súčinu sily:

(F = m.a = 1kg.10m/sec.sec), 

s dĺžkou dráhy:

(s = 5m

Tento fyzikálny blud fyzici vyjadrujú nasledovnou matematickou rovnicou: 

Ek = F.s = 1/2.m.v.v

Mentálny defekt fyzikov odvodzujem z toho, že oni si vedia predstaviť posúvanie telesa o hmotnosti (m = 1kg), po dráhe: 

(s = 5m/sec)

zrýchlením:

(a = 10m/sec.sec),

aj za nulový čas (t = 0.sec), lebo v matematickej rovnici "Kinetickej Energie"

(Ek = F.0t.s),

nie je uvedená  dĺžka času (t) trvania posúvania telesa (m) po dráhe (s), silou (F). 

V tejto matematickej rovnici "Energie" je totiž ignorované praxou overené ľudské poznanie, že v materiálnej prírode môže telesom pohnúť iba časový impulz sily (F.t):

(F.t = 1kg.10m/sec.sec.1sec = 1kg.10m/sec)

a nikdy nie iba samotná abstraktná mimo časová sila:

(F = 1kg.10m/sec.sec

Ako každý experimentom neoverený argument, tak aj experimentom neoverený fyzikálny argument, zvaný „Kinetická Energia“, je vyloženým bludom a to aj preto, že v ňom je teleso (m = 1kg) tlačené silou:

 (F = 1kg. 10m/sec.sec),

ale bez udania trvania času (t), čiže bez udania dĺžky času (t) za ktorý tá sila (F) tlačila teleso, kým ho posunula o vzdialenosť (s = 5m).

Experimentom neoverený fyzikálny blud zvaný „Kinetická Energia“ je bludom aj preto, lebo v ňom teleso o hmotnosti (m = 1kg), je tlačené silou

(F = 1kg. 10m/sec.sec

za nulový čas (t = 0sec) a predsa ho tá bludná, mimo časová (objektívne neexistujúca) sila (F.0t) dokáže posunúť o vzdialenosť (5m).

Aj to Iba v hlúpych hlavách fyzikov.

V skutočnosti sila (F = 1kg. 10m/sec.sec) dokáže pretlačiť teleso o hmotnosti (m = 1kg) na vzdialenosť (s = 5m) iba vtedy, keď to teleso bude tlačiť za čas (t = 1sec), ako časový impulz sily (F.t = m.a.t), nikdy ináč!!!

To iba vo fyzikálnom blázinci môže byť tak, ako to tvrdia fyzici. 

obrazek

Výsledkom časového účinku sily: 

(F.t) = 1kg.(10m/sec.sec).(1sec) = (1kg.10m/sec)

je nárast rýchlosti pohybu telesa (m = 1kg) o hodnotu:

(v = 10m/sec).

čiže aj nárast hybnosti telesa:

(p) = (m.v) = (1kg.10m/sec)

Tu uvedená rýchlosť časového účinku predmetnej sily (F.t),

(v = 10m/sec)

premení sa v rovnici  Kinetickej energie  (Ek)

 Ek = F.s = 1/2.m.v.v

 na súčin dvoch nasledujúcich rýchlostí:   

 Ek = F.s = 1/2(1kg).(10m/sec).(10m/sec

Ek = F.s = (1kg).(50m.m/secsec)

Ek = F.s = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

(v 7,07m/sec)

Ibaže rýchlosť dosiahnutá časovým účinkom sily (F.t)

(v = 10m/sec)

nemá nič spoločného s rýchlosťou uvedenej v rovnici  Kinetickej energie  (Ek), dosiahnutou mimo časovou silou (F.s):

(7,07m/sec)

Aj z tohto dôvodu matematická rovnica  Kinetickej energie (Ek) je vyložený blud.

obrazek

A teraz sa vynára oprávnená otázka, načo je dobré časový účinok sily (F.t), čiže zotrvačnú rýchlosť, hybnosť telesa (m.v 1kg.10m/sec), ešte na viac vynásobiť aj s dráhou (s = 5m)? 

Ale vyhovejme mentálne narušeným fyzikom a výsledok časového impulzu sily (F.t), čiže hybnosť telesa (m.v 1kg.10m/sec) vynásobme dráhou (5m), nech aj fyzikálni blázni majú radosť zo života.

Vtedy dostaneme nasledovný fyzikálny blud:

F.t.s = (1kg.10m/sec).5m = 1kg. (50m.m)/sec

čiže totálny fyzikálny nezmysel a to, plošnú rýchlosť,  plošnú hybnosť.

(50 meterov štvorcových za sekundu.)

obrazek

Takže mentálne postihnutí jedinci, fyzici, v spojitosti s experimentom neovereným bludom „Energia“, ponúkajú študujúcim občanom na výber dva druhy fyzikálnych bludov a to:

1. Súčin sily (F), ktorá nepôsobí v čase (t) s dráhou (s):

Ek = F.s = 1/2.kg.v.v 

čiže pohyb telesa dvomi rýchlosťami naraz, v skutočnosti ide o  plošné zrýchlenie.

2. Alebo súčin sily (F), ktorá pôsobí v čase (t) s dráhou (s):

Ek = (F.t).s = 1/2.kg.m.m/sec1/2.kg.m.v 

čiže pohyb jedinou, ale zato  plošnou rýchlosťou.

Pýtam sa mentálne narušených fyzikov, ktorý z tých dvoch fyzikálnych bludov v spojitosti s pojmom „Kinetická Energia“ je ich srdcu (mozgu) bližší? 

obrazek

Keďže mechanizmus "Kinetickej energie" (Ek), ako a jej matematický aparát: 

Ek = F.s = 1/2m.v.v

je menej názorný a preto viac náročný na pochopenie jeho bludného obsahu, rozhodol som sa zanalyzovať rovnicu  potenciálnej, čiže "polohovej Energie" (Ep), lebo jej mechanizmus, ako aj jej matematický aparát umožňuje ľahšie pochopiť je bludný obsah.

Uvádzam definíciu "Potenciálnej energie" (Ep) prevzatú z Wikipédie:

"Gravitačná "Potenciálna energia" je jeden z druhov mechanickej energie, ktorú má teleso v gravitačnom poli Zeme, zdvihnuté do určitej výšky (s = h) nad povrchom Zeme.

Veľkosť gravitačnej "Potenciálnej energie" závisí na hmotnosti telesa (m), na výške (h), do ktorej bolo zdvihnuté a na gravitačnom zrýchlení (g). 

Veľkosť "Potenciálnej energie" (Ep),  rovná sa mechanickej práci, ktorá je na teleso vykonávaná pri jeho zdvíhaní do výšky (h).

Rovnica potenciálnej energie je nasledovná:

Ep = F.s = m.g.h = (1kg).(9,81m/sec.sec).(0sec).(h)

m = hmotnosť telesa

g = gravitačné zrýchlenie

h = výška do ktorej dvíhame teleso nad povrchom Zeme.

t  = čas = 0sec

Rovnica potenciálnej energie (Ep) v tvare: 

Ep = F.s = m.g.h = (1kg).(9,81m/sec.sec).(0sec).(h)

hovorí o tom, že keď budeme na teleso o hmotnosti (m = 1kg), ležiace nehybne na povrchu Zeme, v jej gravitačnom poli o intenzite (g), pôsobiť silou (F = m.(a = g), tak ho môžeme zdvihnúť do ľubovolnej výšky (h) nad povrchom Zeme.

Ťažká mentálna (rozumová) vada fyzikov spočíva aj v tom, že oni nevedia pochopiť (a pritom drzo odmietajú experimentálne overiť) tú objektívnu skutočnosť panujúcu materiálnej prírode, že keby sme v gravitačnom poli Zeme (g) pôsobili na teleso o hmotnosti:

(m = 1kg)

 iba učebnicovou silou:

(F = m.a = m.g1kg.9,81m/sec.sec),

ako to vyžaduje učebnicová rovnica "Potenciálnej Energie" (Ep), nezdvihli by sme to teleso do výšky ani o milimeter, lebo gravitačná sila Zeme (Fg = m.g) by tú protisilu (F) = m.(a = g) anulovala, čiže eliminovala.

Dosiahli by sme iba to, že predmetné teleso už by netlačilo na povrch Zeme, ale iba stálo (viselo) nehybne nad povrchom Zeme ako je to na priloženom obraze:

obrazek

Ťažká mentálna (rozumová) vada fyzikov spočíva v tom, že oni si následky plynúce z bludnej  mimo časovej  matematickej rovnice "Potenciálnej Energie" (Ep), ani raz experimentálne neoverili a v súčasnosti s bezočivou drzosťou ju odmietajú preveriť.

To preto, lebo sa boja spoznania pre nich neželaného predpokladu (záveru) a to, že na vyzdvihnutie telesa do výšky (h) v gravitačnom poli Zeme (g), je potrebná väčšia sila (F.a) ako je gravitačná sila Zeme (F.g), lebo potom by museli priznať okrem iného aj to, že všetky 3 Newtonove zákony pohybu sú iba vyložené (3 mimo časové) fyzikálne bludy.

K vytvoreniu "Potenciálnej Energie" (Ep) musí sa použiť nasledovná  časová matematická rovnica:

Ep   =   F(a = g).t +  Fa´.t

Ťažká mentálna (rozumová) vada fyzikov spočíva aj v tom, že oni pri opise zákonov pohybu matérie, aplikujú iba abstraktnú, Newtonovu silu:

(F = m.a),

ale mimo času (t) pôsobenia tej sily a pritom si neuvedomujú tú objektívnu skutočnosť, že v materiálnej prírode mimo času (t), nenastane žiadna zmena, preto ani zmena pohybového stavu materiálových telies, ale ani zmena nimi bludne matematicky opísanej "Potenciálnej Energie" (Ep).

Na Slovensku máme niekoľko pracovísk  Fyzikálneho ústavu SAV, ale ani v jednom z tých pracovísk, jej zamestnanci nemienia overiť závery plynúce z bludnej matematickej rovnice "Potenciálnej Energie" v praxi.

To práve kvôli ich ťažkej mentálnej (rozumovej) vade.

Ale potom vynára sa najdôležitejšia otázka súčasnej vedy a to:

"Za čo sú platení tí mentálne narušení zamestnanci SAV?

Za šírenie experimentom nepotvrdených fyzikálnych bludov, akými je aj bludná,  mimo časová  matematická rovnica "Potenciálnej Energie" (Ep)?"

Tolerovane a platenie jedincov s ťažkou mentálnou vadou ako vedeckých pracovníkov SAV, ale aj ako učiteľov fyziky,

tvorí v súčasnosti najväčší spoločenský problém na Slovensku, o ktorom ale občania SR nič nevedia, lebo verejnoprávne informačné média, občanov SR  o tom kardinálnom spoločenskom probléme neinformujú.

Kde sme, do lesa? A stromy nikde?

obrazek

Autor článku:

 Článok sa priebežne upravuje.

 Ako vedecký dôkaz oprávnenosti obsahu tohto článku, sú diskusné príspevky k nemu, v ktorých učiteľmi fyziky mentálne narušení jedinci (fyzikálne polená - drúci), obhajujú o.i. aj rovnicou vzniku potenciálnej energie (Ep), čiže rovnicu dvíhania telesa do výšky (h) nad povrchom Zeme:

Ep = F.h = m.(a = g).h

I keď táto rovnica je rovnicou nehybnosti materiálnych telies.

Druhým exaktným dôkazom mentálnej poruchy učiteľmi fyziky mentálne narušených diskutérov je to, že oni vo svojich diskusných príspevkoch nereagujú na fyzikálne argumenty obsiahnuté v článku, ale oni svojimi primitívnymi osobnými dojmami a pocitmi útočia na osobnosť autora článku.
Oni svojou mentálnou vadou nedokážu reagovať na fyzikálne argumenty.

Keď v rovnici Kinetickej energie (Ek)
Ek = F.s 

m.a.s = (1kg).(10m/sec.sec).(1/2.(10m/sec.sec.).t.t)

vynásobíme silu (F = m.a) jedným z tých dvoch časov
 (t) dostaneme toto:

m.a.s = (1kg).(10m/sec).(5m/sec.sec.)
m.a.s = (1kg).(v1).(v2)

čiže dostaneme súčin dvoch rôzne veľkých rýchlostí.

Aký smer pohybu môže mať teleso, ktoré sa pohybuje priamočiaro jedinou hybnosťou,

m.v = 1kg.10m/sec

vtedy, keď sa  pohybuje nie len dvomi rôznymi rýchlosťami, ale dokonca súčinom dvoch rôzne veľkých rýchlostí?

Ek = m.a.s = (1kg).(10m/sec).(5m/sec.sec.)

m.a.s = (1kg).(v1).(v2)

Na to nevie odpovedať fyzika, iba psychiatria.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bödör s Kočnerom volali Fica šéf

Kočner kritizoval Fica za odstavenie Harabina.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík hrá v strane o všetko

Uveriteľný zmier v SaS je už nemožný.


Už ste čítali?