FYZIKÁLNE HERÉZY (BLUDY) I.

Autor: Alexander JÁRAY | 24.6.2019 o 14:16 | (upravené 30.6.2019 o 12:45) Karma článku: 1,49 | Prečítané:  521x

Fyzika používa pojem "Energia" na označenie procesov, ktorých mechanizmus nepozná!!! Preto fyzika reálnu hodnotu jej abstrakcie zvanej "Energia", nie je schopná experimentálne, čiže vedeckým spôsobom dokázať.

Fyzikálna heréza (blud) č.1, Energia.

Všeobecne:

Fyzika používa parameter, pojem "Energia" na označenie tých procesov, ktorých mechanizmus nepozná, respektíve ktoré nevie svojou mentálnou výbavou, svojou paradigmou  pochopiť, vysvetliť!!!

Fyzika pozná aj pojem "Tmavá energia", ale nemá ani hmlistého poňatia o čom hovorí, keď používa pojem "Tmavá energia".

Preto fyzika reálnu hodnotu jej substitučnej bez hmotnej abstrakcie, myšlienke  zvanej "Energia", nie je schopná experimentálne, čiže vedeckým spôsobom dokázať.

Preto všetky fyzikálne argumenty, ktoré sú odvodené z pojmu "Energia", alebo aplikujú pojem "Energia", sú v skutočnosti fyzikálne herézy, fyzikálne bludy.

Medzi tie bludy patrí aj rovnica Energie v tvare:

E = m.c.c!

Bludnosťafyzikálnej herézy (fyzikálneho bludu) č.1, zvanej "Energia" spočíva v účelovo deformovanom matematickom postupe jej odvodenia (jej umelo vykonštruovaného zrodu), ako aj v zhubných následkoch jej aplikácie vo fyzikálnej praxi.

Nasleduje analýza dvoch druhovaEnergie a to:

1. Mechanickej energie (E), zvanej tiež Práca (W)

2. Kinetickej energie (Ek)

Učebnice fyziky k tu uvedeným dvom fyzikálnym parametrom prisudzujú dve diametrálne rôzne fyzikálne vlastnosti, dve rôzne matematické a fyzikálne hodnoty, dve rôzne matematické rovnice i keď v skutočnosti tie dve (bludné) fyzikálne parametre majú identicky rovnaké fyzikálne účinky, ako aj identicky rovnaké matematické a fyzikálne hodnoty a preto aj identicky rovnaké, ekvivalentné  matematické rovnice.

BLUDY TOTIŽ MAJÚ VŽDY ROVNAKÉ ÚČINKY, ROVNAKÚ HODNOTU, AKO AJ ROVNAKÉ MATEMATICKÉ ROVNICE.

1Mechanická energia  (= m.v.v).

Hodnotu fyzikálneho parametera zvaného akoaMechanická energia (E), fyzika definuje ako hodnotu súčinu abstraktnej, mimo časovej sily (F), teda nie časového intervalu sily (F.t), čiže súčinu abstraktného fyzikálneho nezmyslu, s dráhou (s) a to nasledovným matematickým postupom:

(m = 1kg); (a = 10m/sec.sec); (s = 5m);

(E) = (F.s) = (m.a.s) = (m.v.v)

(E) = (1kg).(10m/sec.sec).(5m)

(E) = (1kg).(10m.m./sec).(5m/sec)

(E) = (1kg).(50m.m/sec.sec)

(E) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

Teraz pristúpme k analýze záverov plynúcich z matematického odvodenia, bludného fyzikálneho parametra, zvaného akoaMechanická energia (E).

K tomu aby (objektívne neexistujúca, iba vymyslená)amimo časová sila (F):

(F) = (m.a) = (1kg.10m/sec.sec)

mohla presunúť teleso o hmotnosti (m = 1kg) po dráhe (s = 5m), musí (bezpodmienečne) pôsobiť na teleso v nie nulovom čase (t), čiže výlučneačasovým impulzom (F.t); (t = 1sec):

(F.t) = (m.a.t) = (1kg.10m/sec.sec).(1sec).

(F.t) = (m.v) = (1kg.10m/sec).

Vtedy ten reálnyačasový impulz sily (F.t), po čase  (t = 1secjeho pôsobenia na teleso, udelí telesu rýchlosť, ako aj hybnosť o hodnote:

(v = a.t = 10m/sec)

(m.v = 1kg.10m/sec)

a to podľa nasledovnej rovnice:

(F.t) = (m.a.t) = (1kg).(10m/sec.sec).(1sec)

(F.t) = (m.v) = (1kg).(10m/sec)

(m.v) = (1kg.10m/sec)

a nič viac,ažiadny súčin dvoch rýchlostí

Časovým impulzom sily (F.t) vygenerovaná rýchlosť:

(v) = (10m/sec)

sa ale v nezmyselnej matematickej rovniciaMechanickej energie (E), zmení najprv na súčin dvoch rôzne veľkých rýchlostí:

(E) = (m).(v1.v2)

(E) = (1kg).(10m/sec.5m/sec)

ale následne táto neželaná nerovnosť dvoch rýchlostí prevedie sa na súčin dvoch rovnako veľkých rýchlostí:

(E) = (1kg).(50m.m/sec.sec)

(E) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

Ktoré ale s reálnou jednorozmernou (hybnosťou) rýchlosťou pohybu telesa:

(v = 10m/sec)

nemajú nič spoločného.

V tejto súvislosti sa oprávnene vynárajú nasledujúce logické otázky:

Čo sa musí stať s telesom o hmotnosti (m = 1kg), ktoré následkomačasového impulzu sily (F.t) nadobudlo lineárnu rýchlosť:

(v = 10m/sec)

a hybnosť

(m.v = 1kg.10m/sec)

aby sa táto jeho reálna, lineárna, jednorozmerná rýchlosť pohybu, premenila na nezmyselný súčin dvoch rôzne veľkých rýchlosti: 

(E) = (1kg).(10m/sec.5m/sec)

a nakoniec na súčin dvoch rovnako veľkých rýchlostí:

(E) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

čiže naaplošnú rýchlosť  jeho pohybu?

Aký druh pohybu matérie prezentuje pohyb matérie vyjadrený súčinom dvoch s ničím nesúvisiacich rýchlosti (7,07m/sec).(7,07m/sec), na viac odlišných od lineárnej, jednorozmernej rýchlosti pohybu telesa:

(v = 10m/sec)?

Kde sa v rovnici Mechanickej energie (E), stratila reálna, lineárna, jednorozmerná rýchlosť telesa:

(v = 10m/sec)?

Ale na celej veci je najzaujímavejšie to, že fyzika hodnotu Mechanickej energie (E) telies (spätne, reverzne) odvodzuje z reálnej jednorozmernej rýchlosti telies:

(v = 10m/sec)

nasledovným spôsobom.

Nech teleso o hmotnosti (m = 1kg), má rýchlosť:

(v = 10m/sec), hybnosť (m.v = 1kg.10m/sec):

potom podľa rovnice  Mechanickej energie (E)

(E) = (m.v.v)

to teleso má nasledujúcu hodnotu  Mechanickej energie (E).

(E) = (m.v.v) = (1kg).(10m/sec).(10m/sec)

Čo ale nie je v súlade s tou hodnotouaMechanickej energie (E), ktorú fyzika pripisuje účinkom mimo časovej sily (F), ktorá práve preto (ne)posunie teleso o hmotnosti (m = 1kg) po dráhe (s = 5m), s  mimo časovým zrýchlením:

(a = 10m/sec.sec)

a ktorej hodnotu (podľa učebníc fyziky) tvorí súčinamimo časovej sily (F), nie časového impulzu sily (F.t) s dráhou (s).

To preto, lebo fyzika telesu, ktoré bolo posunuté po dráhe (s), neexistujúcou silou (Fmimo času (t) a napriek tomu nadobudlo rýchlosť (v = 10m/sec), pripisuje hodnotu Mechanickej energie (E) nasledovným spôsobom.

(E) = F.s = m.a.s = m.v.v

(E) = (1kg).(10m/sec.sec).(5m)

(E) = (1kg).(10m/sec.5m/sec)

(E) = (1kg).(50m.m/sec.sec)

(E) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

Preto fyzika by musela aj spätným spôsobom dostať hodnotu (E):

(E) = (m.v.v) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

a nie ako hodnotu:

(E) = (m.v.v) = (1kg).(10m/sec).(10m/sec)

2Kinetická energia (Ek).

Samotná  Kinetická energia (Ek), je tiež odvodená bludným spôsobom. To zase preto, lebo hodnotu Kinetickej energie (Ek) vo fyzike tvorí polovičná hodnota  Mechanickej energie (E).

(E) = (m.v.v)

(Ek) = 1/2.(m.v.v)

Odvodenie hodnotyaKinetickej energie (Ek) sa od odvodenia hodnoty rovnice Mechanickej energie (E) líši jedine tým, že jej činiteľ súčinu mimo časovej sily (F) s dráhou (s), (F.s), čiže dĺžka dráhy (s = 5m) je vyjadrená inou formou, ako je tomu v prípade súčinu mimo časovej sily (F) s dráhou (s), (F.s) pri odvodení hodnoty  rovnice Mechanickej energie (E).

Kým v prípade hodnoty rovniceaMechanickej energie (E), ide o súčin mimo časovej sily (F) s dráhou (s = 5m), ktorá je vyjadrená pomocou jednorozmernej dĺžkovej jednotky, čiže v metroch:

(s) = (5m)

(E) = (F.s) = (1kg).(10m/sec.sec).(5m)

(E) = (F.s) = (1kg).(10m/sec.5m/sec)

(E) = (m.v.v) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

tak v prípade  Kinetickej energie (Ek) ide o súčin mimo časovej sily (F) s tak isto dlhou dráhou (s), ktorá je ale vyjadrená kvadratickou (dvojrozmernou) veličinou a to pomocou časového impulzu zrýchlenia (a.t) nasledovnej rovnice:

(s) = (1/2.a.t).(t) = (5m)

(s) = (1/2.10m/sec.sec).(1sec.1sec) = (5m)

a to nasledovným matematickým postupom:

(Ek) = (F.s) = (1kg).(10m/sec.sec).(1/2.10m/sec.sec).(t.t)

(Ek) = (F.s) = (1/2).(1kg).(10m.10m/sec.sec)

(Ek) = (F.s) = (1/2).(1kg).(10m/sec.10m/sec)

z takého postupu je odvodená rovnica Kinetickej energie (Ek):

Ek = (1/2).(mv.v)

Unikátom tejto formy rovnice Kinetickej energie (Ek) je to, že kým dráha (s) pohybu telesa je odvodená z časového účinku zrýchlenia (a.t), tak zrýchlenie obsiahnuté v súčine hmoty a zrýchlenia (F = m.a) nie je odvodené z časového účinku zrýchlenia (a.t)

Ibaže keď hodnotu:

(mv.v)

v rovnici Kinetickej energie (Ek = 1/2.v.v) vydelíme číslom 2,

(mv.v)/(2) = (1/2).(mv.v)

dostaneme tú istú hodnotu, akú má hodnota rovniceaMechanickej energie (E):

(Ek) = (F.s) = (1/2).(1kg).(10m/sec.10m/sec)

(Ek) = (F.s) = (1/2).(1kg).(100mm/sec.sec)

(Ek) = (F.s) = (1kg).(50mm/sec.sec)

(Ek) = (F.s) = (1kg).(7,07m/sec).(7,07m/sec)

Z uvedeného plynie taký záver, že aj nezmyselná hodnotaaMechanickej energie(E), vyjadrená rovnicou:

(E) = (m.v.v)

ako aj hodnota Kinetickej energie (Ek), vyjadrená rovnicou:

(Ek) = (1/2.m.v.v)

sú identicky rovnako veľké (fyzikálne bludy).

Ibaže fyzika o tejto ekvivalencii obidvoch rovníc vytrvalo a vedome mlčí, konkrétne preto, lebo neuvádza tú objektívne reálnu skutočnosť, že kým v rovniciaMechanickej energie (E), nachádzajú sa dve rôzne veľké rýchlosti (v):

(v1 = 10/sec) a (v2 = 5m/sec),

tak v rovnici  Kinetickej energie (Ek) ide o dve rovnaké rýchlosti (v):

(v1 = 10m/sec) a (v2 = 10m/sec).

Fyzika mlčí aj o tom, že polovica hodnoty súčinu, dvoch rovnakých rýchlosti (v) v rovnici Kinetickej energie (Ek), tvorí hodnotu súčinu dvoch rôzne veľkých rýchlosti v rovnici Mechanickej energie (E).

Fyzika mlčí o tom, že hodnota (úplne nezmyselnej) rovniceaKinetickej energie (Ek):

(Ek) = 1/2.m.v1.v2

je úplne, až identicky rovnaká hodnote rovniceaMechanickej energie (E):

(E) = (m.v1.v2)

a to tým, že fyzika hodnoty (v) v obidvoch rovniciach považuje za rovnako veľké.

A to napriek tomu, že oni ani náhodou nie sú rovnako veľké.

V ČOM SPOČÍVA BLUDNOSŤ TU UVEDENÝCH DVOCH FYZIKÁLNYCH PARAMETROV.

Bludnosť tu uvedených dvoch fyzikálnych parametrov spočíva prvom rade v tom, že oni sú odvodené z nereálnych, z objektívne neexistujúcich účinkovametafyzickej sily (F), čiže iba z účinkov mimo časovej sily (F), bez jej pôsobenia v čase (t) ako časový impulz sily (F.t).

Že obidve fyzikálne parametre sú odvodené iba z abstraktnej fyzikálnej fantazmagórie.

Pravda je ale taká, že iba samotný účinokamimo časovej sily (F), bez súčinu s časom (t) ako časový impulz sily (F.t) nedokáže ani len pohnúť žiadnym telesom, nie to ešte ho posunúť po nenulovej dráhe (s) a tým vytvoriť hodnotu fyzikálneho nezmyslu zvaného Mechanická energia (E), ktorý je kompatibilný s hodnotou druhého fyzikálneho nezmyslu, čiže s hodnotou súčinu mimo časovej sily (F), s nie nulovou dráhou (F.s) čiže s plošnou rýchlosť pohybu telies.

Súčinamimo časovej sily (F), s nie nulovou dráhou (s), (F.s) zo zásady musí vyprodukovať iba metafyzický výsledok, čiže zo zásady musí vyprodukovať iba totálny fyzikálny blud.

V reálnej materiálnej prírode neexistuje žiadny fyzikálny proces, žiadna silová interakcia, ktorá by sa dala opísať rovnicouaMechanickej energie (E = m.v.v), ako aj k nej ekvivalentnou rovnicou, rovnicou Kinetickej energie (Ek = 1/2. m.v.v).

Všetky fyzikálne závery, ktoré boli odvodené zo súčinu mimo časovej sily (F), s nie nulovou dráhou (s), musia byť zákonito iba fyzikálne herézy, iba fyzikálne bludy.

 

Aj všetky Einsteinové fyzikálne závery, v ktorých sú aplikované fyzikálne parametre zvané "Energia", ktoré boli  odvodené zo bludného súčinu mimo časovej sily (F) s nenulovou dráhou (F.s), sú evidentné fyzikálne bludy a ich akceptovanie, či vyučovanie na školách a univerzitách, tvorí trestný čin podvodu na študujúcich občanoch SR.

Súčasná fyzika, ktorá akceptuje bludné fyzikálne parametre, konkrétneaMechanickú energiu (E), ako aj k nej identicky rovnakú, preto tiež bludne interpretovanúaKinetickú energiua(Ek), je zákonito bludná fyzika.

Vyučovanie okrem iného, aj tu vedených dvoch super bludných Energetických fyzikálnych parametrov, na školách a univerzitách SR, tvorí podstatu trestného činu podvodu, páchaného na nič netušiacích študujúcich občanoch SR.

Z diskusie k obsahu tohto článku došiel som k takému (neblahému) záveru, že učiteľmi fyziky osprostení občania SR, považujú silu (F) za to isté ako časový impulz sily (F.t). 

Že učiteľmi fyziky osprostení občania SR, akceptujú túto rovnicu:

F = F.t

za reálnu rovnicu, čiže oni nevidia rozdiel medzi pravou a ľavou stranou rovnice. Táto skutočnosť ale už prezentuje mentálnu poruchu, ktorá bráni jedincovi vidieť svet v reálnej a nie iba vo vysnenej podobe.

V pochopení a hlavne v akceptovaníaprincipiálneho rozdielu medzi fyzikálnou abstrakciou (F) a fyzikálnou realitou (F.t), spočíva aj pochopenie ostatných fyzikálnych bludov, ktoré sa  beztrestne vyučujú na školách a univerzitách SR a to v rozpore s Ústavou, ako aj zákonmi SR.

Dokedy miení spoločnosť, ale aj štátne orgány tolerovať evidentné, do neba volajúce,aexperimentom nepotvrdené fyzikálne bludy, šírene učiteľmi fyziky na školách a univerzitách SR.

(Článok sa priebežne upravuje.) 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bödör s Kočnerom volali Fica šéf

Kočner kritizoval Fica za odstavenie Harabina.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík hrá v strane o všetko

Uveriteľný zmier v SaS je už nemožný.


Už ste čítali?