Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 1.)

Autor: Alexander JÁRAY | 1.10.2010 o 14:51 | (upravené 18.4.2014 o 13:03) Karma článku: 4,96 | Prečítané:  2416x

Ako je všeobecne známe, verejnoprospešná, priam vlastenecká snaha GRSc. Alexandra JÁRAYa, zastaviť štátom organizovaný podvod páchaný na študujúcich občanoch SR, učiteľmi matematiky a fyziky na školách a univerzitách SR, vždy sa skončila tak, že štátom vydržiavaní matematici a fyzici na exaktné argumenty GRSc. Alexandra JÁRAYa o ich zločinnosti, nikdy nezareagovali, nikdy nedokázali nájsť k ním protiargumenty, pričom laickí (veci neznalí) zamestnanci štátnych orgánov, verejnoprospešnú, priam vlasteneckú snahu GRSc. Alexandra JÁRAYa vždy ohodnotili ako činnosť duševne chorého človeka a tak nanajvýš vedecké fyzikálne argumenty GRSc. Alexandra JÁRAYa nechali za peniaze štátu vždy (šesťkrát za sebou) posudzovať výlučne psychiatrom.

         

 

aaa       
aa
 Generalissimus Reálných Vied  (GRSc)

 

predseda

Akadémia Reálnych Vied Cassoviensis.

 

Akadémia Reálnych Vied Cassoviensis, je alternatívnou akadémiou voči  relativistickým akadémiám vied, prezentujúca, Kvantovú matematiku, matematiku celočíselných materiálnych kvánt a Kauzálnu fyziku, fyziku absolútneho pohybu hmoty.

aa
Animace rázostroje
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Akadémia Reálnych Vied Cassoviensis,

uvádza svoj materiál pod názvom:

 Kauza GRSc. Alexander JÁRAY,

verzus Slovenská republika.

(Opus 1.)

Preambula.

Ako je všeobecne známe, verejnoprospešná, priam vlastenecká iniciatíva

 GRSc. Alexandra JÁRAYa,

zzameraná na zaastavenie štátom organizovaného (financovaného) zločinu podvodu páchaného na študujúcich občanoch SR, učiteľmi matematiky a fyziky na školách a univerzitách SR, ako ja ich kibicmi zo SAV, skončila sa vždy tak, že štátom vydržiavaní matematici a fyzici na exaktné argumenty

GRSc. Alexandra JÁRAYa 

ktoré experimentálne, čiže vedeckým spôsobom dokazujú ich zločinnosť, nikdy nezareagovali, nikdy nedokázali nájsť k ním relevantné protiargumenty, pričom ich obdivovatelia a ochráncovia, laickí (veci neznalí, dojmoví) zamestnanci štátnych orgánov, verejnoprospešnú, priam vlasteneckú iniciatívu

GRSc. Alexandra JÁRAYa

vždy ohodnotili ako činnosť duševne chorého človeka (ako činnosť od nich ináč mysliacého jedinca) a tak nanajvýš vedecké fyzikálne argumenty

GRSc. Alexandra JÁRAYa

nechali za peniaze štátu vždy (šesťkrát za sebou) posudzovať výlučne psychiatrom.

Tu sa nachádza opis týchto posudkov:

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=202650 

Po tom čo zločinecké, právne primitívne a dojmové štátne orgány SR, dňa 1. 9. 2010, v rozpore so zdravým rozumom, ale hlavne v rozpore s článkom 32, Ústavy SR, brutálnym spôsobom zmarili

GRSc. Alexandrovi JÁRAYovi

jeho právo beztrestne aplikovať obsah článku 32, Ústavy SR v praxi, jeho právo na tejto akcii  verejne propagovať jeho nanajvýš vedecké fyzikálne argumenty,  oni znova nechali (ako zdravého rozumu zbavení) jeho nanajvýš vedecké fyzikálne argumenty posudzovať výlučne psychiatrom.

Ibaže v danej, už zabehnutéj veci, došlo k zádrhelu, skôr k zázraku, došlo k zásadnému zvratu, došlo k revolúcii, lebo konečne po 30. rokoch, našiel sa jeden stopovo rozumný psychiater, (medzi stádom totálne tupými nerozumnými psychiatrami) ktorý svoj súdnoznalecký posudok duševného stavu

GRSc. Alexandra JÁRAYa,

(pre istotu, no z veľkou nevôľou) podmienil odborným preverením jeho fyzikálnych experimentálnych dôkazov, ako aj jeho  výnimočnej geniality, odborníkmi vo fyzike, tým pádom situácia v tejto kauze nabrala úplne nový, úplne revolučný, zatiaľ nepraktizovaný a preto ani nepoznaný, neznámy  smer.

Táto revolučná zmena smeru vyšetrovania výnimočnéj geniality

 GRSc. Alexandra JÁRAYa,

spočíva v tom, že pre štátne orgány SR činné v trestnom konaní,  v súčasnosti (v rozpore s ich osobnými dojmami a pudmi) vznikla (pre nich priam odporná) povinnosť zariadiť  právne záväzný súdnoznalecký posudok fyzikálnych argumentov, ako aj  výnimočnej geniality

GRSc. Alexandra JÁRAYa

odborníkmi v odbore fyzika.

 (Patrí k zaujimavosti, že na Slovensku neexistuje súdny znalec na posúdenie fyzikálnych argumentov.)

Ibaže ako plynutie času ukazuje, štátne orgány toto (im nanajvýš odporné) odborné posúdenie nedokážu zabezpečiť, nakoľko tá banda mentálne vákuových štátom platených, veľmi, veľmi, veľmi , čiže (hlúpych)3 relativistických fyzikálnych a matematických elementov na školácha a univerzitách SR, spolu s grázlami zo SAV, ktorá  doteraz anonymne a úmyselne vyhýbala sa oficiálnym komentárom k relevantným fyzikálnym argumentom

GRSc. Alexandra JÁRAYa,

ale zato si verejne ťukala na čelo, teraz nejaví žiadny záujem a to ani za peniaze, vyjadriť svoje oficiálne stanovisko k uvedeným vedeckým fyzikálnym argumentom

GRSc. Alexandra JÁRAYa,

a to ani ťukaním si na čelo, čím ukončenie štátom organizovaného (financovaného) podvodu na školách a univerzitách SR,  úmyselne odďaľuje.

Tento kontinuálny (plynulý) zločin (školských) fyzikálnych a matematických elementov SR, ale aj (kibicových) grázlov zo SAV, javí sa v očiach fyzikálnych feťákov, (absolventov univerzít) teda ich duševných obetí, ako počin správny, skôr počin prirodzený, lebo relativizmom zdegenerovaný spôsob myslenia obetí matematicko fyzikálnych grázlov, indukuje v ich podvedomí (podľa Einsteinovych rovníc) pudový strach z poznania absolútnej pravdy, ale hlavne pudový strach z poznania ich zvráteného relativistického myslenia.

Títo fyzikálni feťáci preto pudovo, intuitívne (implicitne a halavne anonymne) dôrazne sa dožadujú  zverejnenia experimentálnych dôkazov, ktoré by mali podľa ich presvedčenia vyvrátiť výnimočnú genialitu, no hlavne pravdivosť fyzikálnych argumentov

GRSc. Alexandra JÁRAYa,

a ktoré  by mali dokázať ich duševné zdravie v intenciách normálu, to všetko v blahéj nádeji, že tie experimentálne dôkazy ani neexistujú.

Keďže táto kauza je nadčasová a dotýka sa celej občianskej spoločnosti SR, (i celého ľudstva) považujem za potrebné podrobne informovať relativistickými grázlami podvádzanú (ohlupovanú) občiansku spoločnosť SR o obsahu fyzikálnych argumentov

GRSc. Alexandra JÁRAYa,

ktoré jednoznačne dokazujú zločineckú činnosť učiteľov matematiky a fyziky na školách a univerzitách SR, ako aj ich matematicko fyzikálných kibicov zo SAV, šírením horibilne bludných zákonov relatívneho pohybu matérie, aby následne aj pomocou spoločenského tlaku vyvinutého na zločinecké štátne orgány, ako aj na štátom platených matematických a fyzikálnych grázlov, konečne sa pristúpilo k odbornému prevereniu pravdivosti fyzikálnych argumentov a tým aj výnimočnej genialite

GRSc. Alexandra JÁRAYa

 odborníkmi v odbore fyzika!!!

Ako vznikol nylný pojem fyziky a to relativita pohybu hmoty.

K pochopeniu samotného slova "Relativita pohybu hmoty", je potrebné vrátiť sa v čase do tej doby, keď na svete ešte žil Galileo Galilei. 

Galileo pomocou ním zavedenéj vedeckej novoty, experimentu, objavil dovtedy neznámy druh pohybu hmoty a to pohyb zrýchlený, pričom dokázal nájsť aj dovtedy nikým neznámy matematický aparát na jeho opísanie. Galileo aj na tejto šikmej veži robil experimenty so zrýchleným pohybom telies.

Galileo oslnený (oslepený) výsledkami svojich objavných prác, v oblasti pohybu hmoty púšťa sa do obhajoby veľmi horúcej témy oných čias, do obhajoby Koperníkovej Heliocentrickej svetovej sústavy, v ktorej Zem už nie je nehybným centrom vesmíru (ako to opisuje obsah svätej biblie) ale iba tuctovou planétou obiehajúcou okolo slnka (na viac, či na potvoru, po eliptickej dráhe).

Na priloženom obraze je znázornený Johanes Kepler objaviteľ eliptických dráh planét slnečnej sústavy, bez poznania príčin týchto eliptických dráh, ale aj úhlavný nepriateľ Galila Galileiho.

No pri obhajobe Koperníkovej svetovej sústavy, Galileo dostal sa do sporu so samotným pápežom, ochrancom obsahu svätej biblie Urbanom VIII. Pričom na Galileiho  strane nebol žiadný z vtedy uznávanych astronómov sveta. Aj vtedy najuznávanejši astronóm Ticho de Brahé, postavil sa proti Galileovi.

Bernini-Urban8.jpg

 Pápež Urban VIII. 

 Pápež preto vľúdným slovom vyzval Galilea k tomu, aby on najprv experimentálne dokázal pohyb Zeme okolo slnka a až potom nech ten pohyb Zeme okolo slnka aj verejne obhajuje.

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MB900438059.jpg

Galileo ale nenašiel žiadny experimentálny dôkaz, pomocou ktorého by vedel vedecky, čiže experimentálne dokázať - obhájiť pohyb Zeme okolo slnka a tak z toho všetkého úplne sklamaný, nakoniec dopracoval sa vo svojich hlbokých myšlienkách k jednému výhovorkovému "vedeckému záveru", že zmena rýchlosti hmoty (materiálnych telies) nie je sprevádzaná žiadnou zmenou ich fyzikálnych parametrov, následkom čoho vlastne niet čo merať, niet čo experimentálne dokazovať.

Galileo nakoniec vyhlásil, že z fyzikálneho, čiže z vedeckého  hľadiska je úplne jedno, či slnko, alebo Zem považujeme za nehybný stred vesmíru. (I keď jedno je iba koleso na fúriku.)

 

  Galileo pohyb hmoty, preto označil iba za vizuálny, iba za halucinogénny, iba za svetelný efekt, (iba za očnú šaľbu) no nie za exaktnú, vedecky identifikovateľnú fyzikálnu realitu.

Galileo následne pomenoval pohyb hmoty za pohyb relatívny, za relatívny fyzikálny jav.

Túto skutočnosť Galileo zhrnul do svojho "Princípu relativity pohybu", ktorého obsah znie nasledovne:

"Pomocou žiadneho mechanického experimentu, nikdy nemôžeme vedecky dokázať, či teleso stojí nehybne vo vesmíre, alebo koná rovnomerný pohyb určitou, konkrétnou (jedinou absolútnou) vesmírnou rýchlosťou."

To preto, lebo: Zmenu rýchlosti telies, nikdy nesprevádza žiadna (merateľná) zmena ich fyzikálnych parametrov.

Poznámka. Galileiho princíp relativity, dodnes sa vyučuje na školách a univerzitách SR ako objektívna pravda.

 Filozofickým základom Galileiho Princípu relativity rovnomerného pohybu je teda konštatovanie, že:

"Zmenu rýchlosti telies nikdy  nesprevádza žiadna fyzikálna zmena".

 Teraz keď už vieme čo obsahuje Galileiho princíp relativity pohybu hmoty, pozrime sa na to, ako tento Galileiho princíp relativity pochopil „geniálny“ mozog Alberta Einsteina.

(Na priloženom obraze je znázornený Einsteinov mozog.)

Geniálny Albert Einstein“ kapacitou svojho mozgu, presnejšie, svojim rozumom, nedokázal pochopiť ani len obsah Galileiho princípu relativity,  lebo on vo svojej špeciálnej teórii relativity tvrdí nasledovné:

Zmena rýchlosti telies je vždy sprevádzaná zmenou troch  fyzikálnych parametrov a to:

1. zmenou ich hmotnosti, (dilatácia váhy).

2. zmenou ich rozmerov, (dilatácia geometrie).

3. zmenou plynutia ich času, ( dilatácia času).

A práve kvôli týmto trom fyzikálnym zmenám, príslušným, viažúcich sa výlučne iba k jedinej, konkrétnej, absolútnej vesmírnej rýchlosti pohybu telies, je podľa Einsteina, pohyb telies pohybom relatívnym.

Poznámka. Einsteinove teórie relativity, dodnes sa vyučuje na školách a univerzitách SR ako objektívna pravda.

(Bum, bác, tresk a to väčší než bol (relativistickými fyzikmi) vysnený blud zvaný Big Bang.)

 

 Pre úplnosť teraz  detailne porovnám, čo tvrdí o relativite (rovnomerného) pohybu hmoty

Galileo Galileo a čo Albert Einstein.

  

 Galileo:

Zmenu rýchlosti telies nikdy nesprevádza žiadna zmena ich fyzikálnych parametrov, a práve preto je pohyb hmoty pohybom relatívnym.

 

Einstein:

Zmenu rýchlosti telies vždy sprevádza zmena ich troch fyzikálnych parametrov a práve preto je pohyb hmoty pohybom relatívnym.

Pre obraznejšie znázornenie GalileihoEinsteinovho spôsobu chápania relativity pohybu telies uvádzam vzorec súčasnej fyziky v nasledovnom tvare:

  žiadna zmena    =      tri zmeny  

 0z =  3z 

 

  

Problém spojený s nepochopením, či pochopením Einsteinovej špeciálnej i obecnej teórie relativity spočíva výlučne v pochopení rôznosti výkladu relativity pohybu hmoty v Galileovom princípe relativity a v dvoch Einstenivých teóriách relativity.  

 Einstein svojim rozumom nedokázal pochopiť ani len pravý obsah Galileiho princípu relativity pohybu a tak relativitu pohybu chápal ako Hurvínek prvú svetovú vojnu, čiže úplne opačne ako ju chápal Galileo.

Einstein v skutočnosti svojimi (dvomi) teóriami pohybu hmoty, zadefinoval úplny opak princípu relativity, čiže princíp absolútneho pohybu, ale Einstein svojim zablokovaným myslením, svojou rozumovou tuposťou, na to nedokázal prísť, na to zákonite nemohol prísť a tak Einstein tento svoj princíp absolútneho pohybu nazval mylne ako teóriu relativity pohybu.

 

No a na toto úplne zvrátené myslenie Einsteina, neprišiel zatiaľ žiadny relativistický fyzik na svete, lebo žiadny relativistický fyzik na svete svojím zdegenerovaným myslením, nevidí žiadny rozdiel, medzi Galileiho princípom relativityEinsteinovými teóriami relativity !!!

 Lebo žiadny relativistický fyzik na svete svojím zdegenerovaným myslením, nevidí žiadny problém v rovnici:

0z = http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...

   3z  http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...

  

 Ten diametrálny rozdiel medzi Galileom a Einsteinom chápanou relativitou pohybu hmoty, vidí zatiaľ iba jeden neskonale skromný, neskonale cudný a podobne neskonale geniálny človek na Zemi a to:

  GRSc. Alexander JÁRAY.

 

Je smiešne sledovať fyzikov keď oni začnú hovoriť (skôr kecať) o Einsteinových bludoch, ako o vrchole ľudskej geniality, to iba dovtedy, kým nedostanú od

GRSc. Alexandra JÁRAYa

 nasledovnú otázku:

Štátom platení relativistickí fyzikálni feťáci, aký je podľa vašich osobných dojmov a pocitov rozdiel medzi relatívnym a absolútnym pohybom hmoty?

Po tej otázke nastane hrobové, výberové ticho, lebo odpoveď na danú otázku, nepozná ani jeden štátom platený relativistický fyzik na svete. 

Takže prvou otázkou na ktorú by mali v tejto kauze odpovedať fyzikálny súdny znalci, znie takto:

 

      http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900283551&Origin=|0&LCID=1051&ext...Otázka č. 1:   http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900283551&Origin=|0&LCID=1051&ext...

 

Ako je možné beztrestne vyučovať na školách a univerzitách Slovenskej republiky Galileiho princíp relativity pohybu, časne s Einsteinovými teóriami relativity, keď Galileov princíp relativity tvrdí pravý opak toho, čo tvrdia Einsteinove teórie relativity?

 

  http://officeimages.microsoft.com/clipart/dglxasset.aspx?AssetID=MM900040928&Origin=|0&LCID=1051&ext...                

  

Téma je podrobnejšie opísaná na adrese:

 http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=91488&bk=54463 

 

Nezabudnite sledovať nasledujúcu živú diskusiu o neplatnosti jedného zákona prírody, ktorá vypovedá o zhubnom vplyve štátom platených a Ústavným súdom ochraňovaných fyzikálnych hlupákov zo SAV, na myslenie nimi osprostených občanov SR. 

http://blog.sme.sk/diskusie/1714658/1/Novy-clanok-3-newtonov-zakon.htm

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Šéfa polície vyberie koalícia podľa pravidiel, ktorým sama neverí

Konkurz vypíše minister Mikulec v najbližších dňoch.

Prieskum Focusu: Matovič stráca dôveru aj u vlastných voličov

Rebríček dôveryhodnosti vedie Čaputová. Na chvoste je Kotleba.


Už ste čítali?